Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • Periodiek wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële positie van onze gemeente via de Planning&Control documenten (begroting, jaarrekening, kadernota en bestuursrapportages).
  • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is onze grootste inkomstenbron. Via de periodieke circulaires hebben we hier inzicht in en vertalen we de ontwikkelingen in onze begroting.

Beleidsakkoord

Veel gemeenten staan net als Boxtel onder druk. We hebben een gezamenlijk belang om zowel in de richting van de VNG, onze belangenbehartiger, als de regering hiervoor continu aandacht te vragen, Er zijn zorgen dat de toekomst weinig perspectief biedt op verlichting vanuit het Rijk. Denk hierbij aan de herijking gemeentefonds in 2023, de financiering jeugdzorg, de opschalingskorting vanaf 2022 en de structurele effecten van Corona.
We nemen onze financiële zorg zeer serieus en streven naar een gezonde financiële positie binnen onze beleidsperiode .

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01