Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • We zetten ons merk meewerkend boxtel op de kaart door blijvend aandacht te geven aan 'meewerken' binnen ons dagelijks werk en in projecten.
  • We willen weten wat er leeft in onze gemeenschap, zodat we hierop kunnen inspelen. De wijkmakelaars bouwen en onderhouden daarom een netwerk in de dorpen en wijken. De wijkorganen en dorpsraden hebben hierin een belangrijke rol. Tevens ondersteunen en faciliteren zij initiatieven vanuit de bevolking. Daarbij sturen we op continuïteit en duurzaamheid.
  • We zorgen voor begrijpelijke en tijdige communicatie met onze inwoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers en de pers. De klantvraag (opgehaald vanuit partners en sociale media) en het voeren van de dialoog staat hierbij centraal. Dit alles doen we vanuit ons merk.
  • We introduceren thema-makelaars.

Beleidsakkoord

Wet open overheid (Woo)
De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. De wet beoogt de hele overheid transparanter en toegankelijker te maken. De verwachting is dat de wet in het voorjaar van 2022 in werking treedt. Voor de implementatie en borging van de nieuwe wet is budget vanuit de algemene uitkeringen beschikbaar gesteld vanaf 2022. De definitieve gevolgen hiervan worden verwerkt via de 2e Bestuursrapportage van 2021.

Participatiebeleid

Participatie van inwoners is niet alleen vanuit de Omgevingswet, maar ook vanuit een meewerkend bestuur een belangrijk onderwerp. We willen de inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen volgens uniforme kaders laten verlopen, waarbinnen er mogelijkheden zijn voor maatwerk. Zodat zij zich niet alleen gehoord worden, maar er ook daadwerkelijk (voor zover mogelijk) iets met hun inbreng gedaan wordt.

We vinden het belangrijk dat hiervoor niet alleen een nieuw beleid komt met vastgestelde kaders voor die participatie, maar dat dit beleid ook wordt geïmplementeerd in de hele organisatie. Het opstellen en borgen van het participatiebeleid is een leerproces waarin meerdere partijen zoals gemeenteraad, college, maar ook externe samenwerkingspartners een belangrijke rol hebben.
We verwachten hier meerdere jaren en concrete pilots voor nodig te hebben.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01