Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

 • Accountmanagement: het eerste aanspreekpunt zijn van ondernemers en ondernemersverenigingen bij vragen en problemen en het bieden van ondersteuning.
 • Signaleren en agenderen van knelpunten.
 • Vertegenwoordiging in de regio Noordoost Brabant / Agrifood Capital en verbinding leggen naar Brainport.
 • Advisering bij projecten uit economisch oogpunt en beleidsvorming
 • Het toeristisch / recreatief profileren van de gemeente Boxtel voor bezoekers volgens het toeristisch recreatief actieprogramma. Waar mogelijk in samenwerking met omliggende gemeenten.
 • Uitvoering geven aan de economische agenda 2016-2021.

Centrummanagement
Het bestuur van CM heeft de taken verdeeld en zelf aangepakt. Voor de evenementen, het grootste taakveld, is er een nauwe samenwerking met Boxtel Vooruit aangegaan met als thema “Bruisend Centrum”. Hiervoor is een coördinator aangetrokken. In 2022 wordt nog steeds ingezet op “Wees loyaal, Koop lokaal” en wordt dit wederom ondersteund door activiteiten onder de noemer van “Bruisend Centrum”. De gemeente heeft hierin weer een faciliterende en meewerkende rol.

Winkelcentrum Oosterhof
In 2021 is de omgevingsvisie aangevraagd door de vereniging van eigenaren. De gemeente is aan de slag gegaan met het ontwerp van het openbaar gebied. Eind 2021 en begin 2022 zal de realisatie van de renovatie en de aanpassing van het openbaar gebied uitgevoerd worden.

Huisvesting arbeidsmigranten

De Verordening en Regeling Huisvesting Arbeidsmigranten Boxtel zijn in 2021 vastgesteld waarna de tenderprocedure is opgestart. Een aanvraag voor een arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning kan worden ingediend in september 2021. Daarna zal een beoordelingscommissie de stukken gaan toetsen en zal de besluitvorming over de te verlenen arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning eind oktober 2021 door het college plaatsvinden. Het jaar 2022 zal in het teken staan van de omgevingsvergunningprocedure(s)


Boxtel in de regio

In 2021 is het meerjarige regio-contract met de VVV beëindigd. Voor 2022 hebben we nog afspraken met de VVV voor het vermarkten van Boxtel en haar dorpen. Op regionaal gebied participeren we in Het Van Gogh Nationaal Park en Het Groene Woud. We gaan op zoek naar partners om tot een werkbare entiteit te komen om gezamenlijke doelen na te streven en projecten uit te voeren.

Beleidsakkoord

Toerisme en recreatie
2022 staat in het teken van het afronden van de nieuwe Visie op Toerisme en Recreatie voor Boxtel. Dit doen we met onze inwoners en ondernemers. De combinatie van beleefbare cultuurhistorie, aantrekkelijke winkels, gezellige en gastvrije horeca, groen en aantrekkelijke activiteiten maken Boxtel, maar ook de andere dorpscentra het bezoeken waard. We zetten volop in op verbeterslagen:

 • De professionalisering en versterking van het toeristische profiel Beleef Boxtel (inclusief profilering van de dorpen) is hiervoor noodzakelijk.
 • Verbetering van de fysieke en digitale toeristische infrastructuur (website, routes en onderhoud, sociale netwerken).
 • We stimuleren samenwerking tussen organisaties, horeca en evenementen binnen de dorpskernen en tussen de dorpskernen onderling.
 • Er wordt een verbinding gemaakt tussen recreatie & toerisme, centra van de dorpen Liempde, Lennisheuvel en Esch en cultuurhistorie.
 • Dit doen we samen met een toeristisch platform wat tevens de uitvoering van de visie mee ter hand gaat nemen. Voor en door de branche.
 • We willen het aanbod aan dag- en verblijfsrecreatieve mogelijkheden vergroten.

We bevorderen (initiatieven voor) recreatie en toerisme door nauwe samenwerking tussen ondernemers, gemeente, organisaties en verenigingen. Hierbij worden ook verbindingen gemaakt met de ‘sectoren’ Kunst en cultuur en Cultureel erfgoed.

Retail- en horecavisie
In 2021 is een start gemaakt met de actualisatie van de detailhandel- en retailvisie. Dit is in samenwerking met het Centrummanagement opgepakt. Op verzoek van ondernemers is besloten het te parkeren totdat er weer gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd mogen worden. De verwachting is dat dit in de tweede helft van 2021 weer opgepakt kan worden, waarna medio 2022 besluitvorming kan plaatsvinden.

De Kleine Aarde

Stichting De Kleine Aarde heeft een plan bij de gemeente aangeboden voor De Kleine Aarde, zijnde ‘De Plaetse Zuid’. Met dit concept wil de initiatiefnemer een bijdrage leveren aan de voedseltransitie door bestaande en nieuwe boeren actief te ondersteunen bij het maken van hun individuele businessplan met een toekomstbestendige bedrijfsvoering: natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen. Zij trekken daarbij samen op met specialisten, burgers, wetenschappers, kunstenaars, financiers en ketenpartners. De Plaetse Zuid ziet in De Kleine Aarde een meer dan geschikte locatie om dit plan tot bloei te laten komen. De doelstelling van De Plaetse past in de duurzame ambitie die de gemeente voor de invulling van De Kleine Aarde gesteld heeft. In 2021 is gewerkt aan een verdere uitdieping van dit plan. Bij een voldragen plan, zal per 1 januari 2022 gestart worden met De Plaetse Zuid op De Kleine Aarde.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01