Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • Met de invulling van onze verkeerstaak beogen wij een toekomstbestendig en veilige verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers en willen wij de mobiliteit bevorderen.
  • Wij maken hiervoor beleid, maken plannen en maken ontwerpen voor infrastructuur en verkeersmaatregelen.
  • Gedurende het hele jaar ontvangen we klachten, meldingen, wensen en verzoeken die gaan over verkeersveiligheid en het functioneel gebruik van de openbare ruimte.

Verkeersplannen en onderwerpen

Mobiliteitsplan Boxtel 2040

We actualiseren het concept mobiliteitsplan uit 2019 en richten ons op de horizon 2040.

Hiermee gaan we, naast verkeer, meer in relatie met leefomgeving (ruimte, geluid en lucht). Insteek is ook, naast bekende trends en ontwikkelingen, meer aandacht voor gedrag en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

50 naar 30 km/uur

We gaan een plan van aanpak opstellen voor het terugbrengen van de snelheden op de hoofdwegenstructuur en keuzes maken die moeten leiden tot betere verkeersveiligheid. Aandachtspunten zijn herinrichting, gedrag, handhaving, acceptatie verplaatsen verkeer naar woonstraten, dekking kosten.

Opgemerkt wordt dat alle woonwijken inmiddels in de 30 km zonering zijn opgenomen.

Gebiedsvisie Boxtel Noord-West

We gaan een brede gebiedsvisie opstellen voor het gebied ten noorden van de spoorlijn Boxtel - Tilburg en de autosnelweg A2. Dit doen we samen met stakeholders als onder andere Ministerie en Provincie.

Met het resultaat gaan we vanuit verkeersbeleid onder andere een bijdrage leveren aan de vermindering van verkeersproblemen in Esch en brengen we de rondwegfunctie Boxtel mogelijk weer een stapje dichterbij.
We geven daarbij invulling aan het voornemen van het beleidsakkoord met onderwerpen die raakvlak hebben in Boxtel-Noord-West : De verstedelijkingsopgave van de regio inpassen, d’Ekker ongelijksvloers, Dorpsstraat Esch ontlasten, Overwegen Den Bosch-Boxtel saneren (OV2040) en een vervangende wegenstructuur bedenken.
Daarnaast willen we onderzoek doen naar een derde poot aan de fietsonderdoorgang Tongersestraat, PHS Haaren inpassen en een Snelfietsroute Boxtel – Oisterwijk.

Snelfietsroute 's-Hertogenbosch-Eindhoven

We blijven, samen met de andere 5 gemeenten en de provincie, inzetten op de ontwikkeling van de snelfietsroute langs de Noord-Zuid-as. Belangrijke aandachtspunten voor Boxtel zijn de dekking van de benodigde financiën en de inpassing bij de Eindhovenseweg.


Fietsnetwerk Boxtel

In het kader van het mobiliteitsplan gaan we een plan opstellen voor het sluiten van het bestaande fietsnetwerk.


Parkeren randen Centrum

In de randen van het Centrum is behoefte aan langparkeren, met name voor medewerkers bedrijven en ondernemers. Hiervoor gaan we de mogelijkheden onderzoeken bij Hoogheem en Annastraat.


Spoorse zaken

We gaan intensiever en breder inzetten op de beperking van de hinder als gevolg van het spoor. We  doen dit in overleg met Ministerie, ProRail en waar kan ook met omliggende steden als Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven.

Bekende onderwerpen die nog op ons afkomen zijn een tweede fly-over in het spoor ter hoogte van Vorst, meer goederentreinen, PHS Haaren en Boxtel, het MJPG en potentiële sanering overwegen 's-Hertogenbosch-Eindhoven.

Verkeersgerelateerde projecten

Participatie

Bij een aantal participatietrajecten in de openbare ruimte werken wij samen met de omgeving aan een gedragen ontwerp. We gebruiken daarbij de participatieladder vanuit de omgevingsvisie. We verwachten in 2022 onderstaande trajecten af te ronden en waar kan verder te brengen via voorbereiding tot realisatie :

  • Stationsstraat:    Herinrichting naar aanloopstraat
  • As Baroniestraat:    Verbeteren leefbaarheid tot aanvang onderdoorgang Tongerstestraat
  • Dorpsstraat in Esch:   Verbeteren gebruikskwaliteit fiets
  • Herinrichting Buurtschap Kalksheuvel

We blijven inzetten op de doelstelling van het programma TALK om een leefbare omgeving in het Buurtschap Kalksheuvel te realiseren.

Herinrichting Bosscheweg

We werken verder aan het mogelijk maken van één realisatieplan tussen de straat de Ketting en rotonde Dukaat.


Herinrichting kruising Molenstraat - Prins Hendrikstraat

We gaan een ontwerp maken voor de ontbrekende schakel tussen de Rechterstraat en de Stationsstraat.


Industrieweg - Schouwrooij

We blijven werken aan het programma TALK om de Industrieweg en Schouwrooij geschikt te maken voor hun nieuwe functie in de hoofdwegenstructuur. Belangrijke momenten hierin zijn het in gebruik stellen van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en de Keulsebaan.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01