Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

 • Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat ze de bestaande ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk versterken en bijdragen aan onze doelstellingen binnen het ruimtelijk domein zoals rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie.
 • We nemen deel aan regionaal overleg over de verstedelijkingsopgave om als gemeenten gezamenlijk de ruimtelijke opgaven te bepalen en op te pakken.
 • Plannen die we in 2022 vaststellen sluiten aan bij de Omgevingswet die naar verwachting op 1 juli in werking treedt.
 • Waar mogelijk pakken we als gemeente vooral een ondersteunende rol in planontwikkeling waarvoor de verantwoordelijkheid bij ontwikkelende partijen ligt die daarvoor draagvlak creëren.

Beleidsakkoord

 • We gaan verder het met vorig jaar gestarte proces om samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te komen tot een Omgevingsvisie. Deze visie wordt voor 1 januari 2024 vastgesteld.
 • We werken aan de contouren van de gebiedsvisie voor het gebied tussen Boxtel Noordwest en Esch. Belangrijke pijlers in deze gebiedsvisie zijn naar verwachting infrastructuur, wonen, natuurversterking en recreatie & toerisme. Het ontzien van Sparrenrijk is een hard uitgangspunt. De nieuwe ontsluitingsstructuur passen we goed landschappelijk in en houdt nadrukkelijk rekening met de belangen van Esch.
 • We starten samen met belanghebbenden met het opstellen van beleid voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB's). We gaan uit van een maatwerkaanpak met duidelijke afwegingsaspecten en uitgangspunten, die aansluiten bij de Omgevingswet.
 • We werken aan de realisatie van lopende woningbouwontwikkelingen. We streven naar afronding van de lopende ontwikkelingen in deze beleidsperiode zoals Heem van Selis, Lindenlust en Achter den Eijngel. Voor Lennisheuvel en Esch is van belang dat voor de langere termijn voldoende nieuw woningaanbod beschikbaar is.
 • We zetten in op de transitie van (leegstaande) bedrijfsgebouwen in de bebouwde kom naar woningen. Het betreft onder meer winkel- en kantoorpanden.
 • Met de provincie, hun adviesgroep en de Taskforce gaan wij in overleg om te kijken naar de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling buiten de bebouwde kom. Voor het einde van de  beleidsperiode is er zicht op nieuwe gebiedsontwikkelingen.
 • Het jaar 2022 staat in het teken van omgevingsvergunningsprocedures voor initiatiefnemers die via de tender de arbeidsmigrantenhuisvestingsvergunning hebben weten te bemachtigen. Het verlenen van de vergunning(en) is mede afhankelijk van de te doorlopen bezwaar- en beroepsprocedures.
 • We doorlopen ook de procedures voor de omgevingsvergunningen voor de zonneparken uit de eerste tender.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01