Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

 • We adviseren in ruimtelijke plannen over het bouwen voor de juiste doelgroepen in de juiste hoeveelheden. Dat doen we onder andere op basis van woonbehoefte.
 • Snel, veel en betaalbaar bouwen voor alle doelgroepen is onze primaire doelstelling. Daar voegen we graag duurzame woningen aan toe zonder stijging van woonlasten voor consumenten.
 • We maken in 2022 opnieuw prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie. Meer dan voorheen zijn deze afspraken themagericht. Voor komend jaar zetten we onder andere in op het sterker verbinden van wonen en zorg. We monitoren de afspraken samen met de corporatie en huurdersverenigingen.
 • We nemen splitsingsmogelijkheden voor grote woningen op in bestemmings- en omgevingsplannen.
 • We onderzoeken mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling buiten de bebouwde kommen van onze kernen.
 • Onze aandacht gaat in 2022 vooral uit naar sociale woningbouw en betaalbare woningen voor starters, kleine huishoudens en ouderen. Wij werken hierin nauw samen met JOOST en specifieke belangenorganisaties. Mogelijk volgen hieruit plannen voor bijzondere projecten bijvoorbeeld via collectief particulier opdrachtgeverschap.

Beleidsakkoord

 • We werken aan realisatie van tijdelijke woonvormen op korte termijn om aan dringende woningnood tegemoet te komen. Hierbij is ook te denken aan tiny houses.
 • We starten met een woningmarktonderzoek. Om in kaart te brengen wat de toekomstige woningbehoefte is naar huurkoopverhouding, woningtypen en prijsklasses en bekijken welke potentiële tekorten en overschotten er zijn in woningvoorraad voor de komende tien jaar. Deels vanwege de samenvoeging met Esch en als aanvulling op de woonvisie Boxtel.
  • We ondersteunen kansen voor Ruimte voor Ruimte  RvR) ontwikkelingen, bijvoorbeeld op VAB-locaties, mits dit potentiële gebiedsontwikkelingen niet belemmert.
  • Onze aandacht gaat in 2022 vooral uit naar sociale woningbouw en betaalbare woningen voor starters, kleine huishoudens en ouderen. Wij werken hierin nauw samen met JOOST en specifieke belangenorganisaties. Mogelijk volgen hieruit plannen voor bijzondere projecten bijvoorbeeld via collectief particulier opdrachtgeverschap.
  • In grotere bouwplannen zien wij graag één of meer speciale woonvormen opgenomen. Hierbij is bijv. te denken aan Tiny Houses, woon-zorgvormen, mantelzorgwoningen, kleinschalige groepswoningen e.d.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01