Sociale Kracht

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

 • We geven uitvoering aan de Leerplichtwet 1969 en de RMC-wet.
 • We geven uitvoering aan de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer.
 • We geven uitvoering aan de Wet passend onderwijs.
 • We geven uitvoering aan de Wet Kinderopvang (toezicht en handhaving). De jaarlijkse verantwoording over de uitvoering (verplichting vanuit Wko) leggen we af aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ter besluitvorming in het college en ter info voor de raad.
 • We geven uitvoering aan de Lokale Educatieve Agenda 2020-2024 (LEA). Dit gaat over afspraken tussen de gemeenten, kinderopvangorganisaties en het onderwijs en vloeit voort uit de gemeentelijke verplichtingen in de Wet op het Primair Onderwijs.
 • We bestrijden laaggeletterdheid. Dit doen we door inwoners vanuit het Taalhuis te helpen om hun taal-, reken- en/of digivaardigheden te versterken. Dit gebeurt met cursussen of laagdrempelige activiteiten (met vrijwilligers).
 • We geven uitvoering aan Voor- en Vroegschoolse Educatie. De jaarlijkse verantwoording over het bereik van VVE (verplichting vanuit Wpo) leggen we af aan de Inspectie van het Onderwijs (IvhO).
 • We geven uitvoering aan de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van scholen, waarbij we aanvragen van schoolbesturen toetsen aan de verordening huisvesting onderwijs.

Beleidsakkoord

 • Integraal Huisvestingsplan (IHP)

We stellen samen met de schoolbesturen van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs het IHP (integraal huisvestingsplan) op, met een duidelijke visie op het toekomstig scholenlandschap. Een visie die rekening houdt met de verwachte toe- of afname van het aantal kinderen in kernen en (nieuwe) wijken.

 • Basisschoolvoorzieningen in alle kernen behouden

We nemen in het IHP als uitgangspunt op dat we een basisschoolvoorziening in alle kernen willen behouden.

 • Huisvesting scholen Boxtel en Esch
 • We willen komen tot een goede en duurzame basisschool in Esch, inclusief gymzaal, door middel van volwaardige renovatie of nieuwbouw. De mogelijkheid om dit te realiseren in combinatie met woningbouw wordt meegenomen. Dit doen we in een open dialoog met Cadans Primair. Doelstelling is in 2021 hierover uitsluitsel te geven.
 • HUB Boxtel heeft een aanvraag ingediend voor uitbreiding en aanpassing van het huidige pand. In gesprek met HUB willen we tot een passende oplossing komen voor de huidige huisvestingsproblemen. Doelstelling is in 2021 hierover uitsluitsel te geven.
 • Lokale Educatieve Agenda (LEA)
 • Samen met de LEA-partners nemen we de doelstellingen en lokale projecten onder de loep uit de reeds vastgestelde agenda 2020-2024, in vergelijking met de wettelijke taken. De LEA (Lokaal Educatieve Agenda) 2020-2024 is in september 2021 vastgesteld. Samen met de LEA-partners voert de gemeente twee keer per jaar overleg over de uitvoering van de LEA en de bijbehorende wettelijke taken en doelstellingen. Stand van zaken, evaluatie en bijstelling van beleid en of projecten zijn een jaarlijks terugkerend agendapunten.
 • We geven uitvoering aan de verplichting vanuit de Wet op het passend onderwijs en de Jeugdwet om jaarlijks met het samenwerkingsverband De Meierij - het Op Overeenstemminggericht Overleg (OOGO) passend onderwijs en jeugdhulp te voeren. In 2022 starten we met de uitvoering van de ontwikkelagenda 2021-2025 (vaststelling in het OOGO op 8 juli 2021) binnen de lokale context, in afstemming met onze LEA-partners.
 • Leerlingenvervoer (LLV)

Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we met de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer. De nieuwe verordening geeft meer mogelijkheden om een passende manier van vervoeren mogelijk te maken. Behalve taxivervoer kennen we ook bekostiging openbaar vervoer, een fietsvergoeding, een bijdrage voor de aankoop van een (elektrische) fiets of een kilometervergoeding voor de eigen auto.

 • Stimuleren breed aanbod VO- MBO

De gemeente is in gesprek met het onderwijs over de LEA en het IHP (Integraal Huisvestingplan PO, VO en (V)SO). Het stimuleren van breed aanbod geven we vorm binnen de LEA-doelstellingen waarin het onderwijs po, vo en mbo gezamenlijk streeft naar een onderwijscontinuüm op zowel de doorgaande leer- als zorglijn van 0-18 jaar en heeft een relatie met het passend onderwijs, waarop afstemming plaats vindt binnen de regio van het Samenwerkingsverband De Meierij primair- en voortgezet onderwijs en MBO.

 • Verbinding Onderwijs, Overheid, Bedrijfsleven

Het versterken van de verbinding tussen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven voeren we uit binnen de bestaande budgetten en met bestaande personele capaciteit. Dit doen we door:
- diverse LEA- projecten uit te voeren op de drie thema’s: brede ontwikkeling, doorgaande ontwikkelingslijnen 0-18 jaar en passende ondersteuning.
- Samenwerking met scholen, sociaal werkbedrijf en ketenpartners op het gebied van jongerenwerk, jongerenacademie, leerplicht en RMC (Regionaal Meld en Coördinatiepunt).

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01