Sociale Kracht

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • Per 1 januari is in de regio Meierij de nieuwe inkoop 2022 e.v. gerealiseerd voor Wmo specialistische hulp: individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding.
  • Ook is per 1 januari in de regio Meierij en Bommelerwaard de nieuwe inkoop 2022 e.v. gerealiseerd voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  
  • We geven uitvoering aan het regionale Uitvoeringsprogramma beschermd wonen en maatschappelijk opvang (2020-2023). Dit omvat een integrale aanpak preventie GGZ/VZ (Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg), toegang tot en transformatie van de maatschappelijke opvang, regionalisering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de door-decentralisatie van budgetten voor beschermd wonen.
  • We voeren het Wmo maatregelenpakket bezuinigingen Sociaal Domein uit. Dit om de uitgaven beheersbaar te houden en de tekorten terug te dringen. We verwachten alleen dat ingrijpendere maatregelen nodig zijn om de bezuinigingen op de Wmo te kunnen halen.

Beleidsakkoord

  • Per 1 januari 2022 zijn we intern ingericht op de nieuwe inkoop Wmo specialistische hulp. Omdat we dan maandelijks de daadwerkelijk geleverde zorg betalen, hebben we meer inzicht in onze uitgaven en kunnen we hierop beter sturen. Ook hebben we grip op de omvang van de indicatie. Daarbinnen krijgt de zorgaanbieder ruimte en vertrouwen. De keuze voor een zorgaanbieder is aan de inwoner.
  • De integrale themagroep Wonen, Welzijn en Zorg pakt de prestatieafspraken samen met de woningcorporaties op. Ook voert deze werkgroep lokaal het 'Regionale Uitvoeringsprogramma Wonen en Maatschappelijke Opvang' uit voor onze inwoners.  
  • We richten de dienstverlening op het verhogen van de zelfredzaamheid van de inwoner, preventie en vroegtijdige interventies bij problemen. De eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk staan centraal. We maken optimaal gebruik van de sociale saamhorigheid, het voorliggend veld en "andere wetgeving" waar inwoners gebruik van kunnen maken.
  • We zetten in op kortdurend en zakelijk indiceren door de wijkteams. Dit betekent dat we maatwerkvoorzieningen verstrekken die: het meest passend, goedkoop en niet zwaarder dan nodig zijn. Op deze manier werken we kostenbewust.
  • We ondersteunen de gemeentelijke acties om het landelijk opgelegde uniforme tarief als eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden- waar de financieel draagkrachtigen onbedoeld van profiteren - van tafel te krijgen.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01