Sociale Kracht

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

We geven uitvoering aan de Jeugdwet.

Landelijk:

 • We volgen landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdwet zoals de financiering van extra middelen en de inhoudelijke ontwikkelingen (o.a. de reikwijdte van de Jeugdwet).

Regionaal:

 • Het regionale beleidsteam jeugdhulp geeft uitvoering aan activiteiten en beleidsprojecten op het gebied van specialistische jeugdhulp (iedere gemeente levert naar rato capaciteit).

Lokaal:

 • We geven uitvoering aan de bezuinigingsmaatregelen jeugdhulp als onderdeel van het totaalpakket van bezuinigingsmaatregelen voor het Sociaal Domein.
 • We implementeren de nieuwe inkoop jeugdhulp per 2022 (deels PxQ). Hiermee geven we een kwaliteitsimpuls aan de wijkteams en kunnen we beter monitoren en (bij)sturen op basis van lokale (financiële)cijfers. Het werken binnen de driehoek staat centraal (zorgaanbieder, wijkteam, inwoner).
 • We zetten verschillende activiteiten in om de verbinding te realiseren tussen specialistische voorzieningen en de (laagdrempelige)voorzieningen in de wijk. Ook monitoren wij de voortgang van de werkwijze van de wijkteams op het gebied van jeugdzorg (handvatten voor consulenten zijn zakelijk indiceren, intervisie en ondersteuning vanuit de kwaliteitsmedewerkers).
 • De implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel moet per 1 januari 2022 zijn afgerond. We monitoren de voortgang van deze implementatie in 2022 (o.a. de inhoudelijke- en financiële onderdelen).

Jongerenwerk:

 • Met de partners op het gebied van jongerenwerk bespreken we hoe we de aansturing en samenwerking kunnen verbeteren zodat een logisch en opeenvolgend aanbod aan jongerenwerk gerealiseerd wordt. De afspraken hierover leggen we vast in de maatschappelijke opdracht en subsidiebeschikkingen.

Beleidsakkoord

 • We zetten in op het verbeteren en innoveren van signalering, preventie, zorg en ondersteuning. En we hebben aandacht voor het versnellen van de procedures van het indiceren van specialistische hulp en het verkorten van wachttijden. Wij pakken dit op via bestaande projecten zoals project 0e 1e lijn, doorontwikkeling Wegwijs en nieuwe inkoop specialistische hulp 2022.
 • We gaan met de huisartsen in overleg over de criteria die zij hanteren bij het geven van indicaties voor de toegang tot jeugdzorg. We continueren de huidige overlegstructuur met huisartsen, brengen één op één bezoeken langs de huisartspraktijken en continueren de inzet van GGZ-jeugd (ingekocht via Herlaarhof) binnen de wijkteams.
 • Jongeren die ondersteuning en zorg nodig hebben kunnen voor diverse problematieken terecht bij verschillende organisaties. Dit aanbod dient permanent via gerichte voorlichting gecommuniceerd te worden. We pakken dit op via de wijkteams, in overleg met communicatie en we bespreken dit met organisaties (via gezamenlijk uitvoeringsplan).
 • Het aanbod van zorg willen we zoveel mogelijk dichtbij huis of in de vertrouwde omgeving organiseren. Lokale aanbieders krijgen kansen om de zorg te leveren. Dat vergemakkelijkt de wisselwerking. Dit actiepunt is al ingebed binnen de nieuwe inkoop 2022 (via Open house-constructie).
 • We zorgen voor een divers aanbod aan (vernieuwende) activiteiten voor jongeren, met name sport en sportgerelateerde jeugdprojecten. We zetten ons in om jongeren veilig uit te kunnen laten gaan, waarbij we het gebruik van drugs en alcohol actief ontmoedigen.
 • Jongerenwerkers, boa's en politie werken preventief en handhavend samen om overlast te voorkomen.
 • 2023: We spreken mét onze jongeren en niet enkel óver jongeren; zij worden periodiek uitgenodigd hun visie over de toekomst van Boxtel te delen. Zij zorgen voor een frisse kijk bij de beleidsvorming door de gemeente. Jeugdbeleid wordt in samenspraak met jongeren en professionals opgesteld. Jongerenparticipatie kan als thema meegenomen worden bij de omgevingsvisie. Wanneer er meer activiteiten ingezet moeten worden dan de bestaande activiteiten is hiervoor extra budget (Fte) nodig.
 • 2024: De themamakelaar Jongeren vormt de verbinding tussen gemeente en jongeren; vergaart informatie en koppelt terug, monitort effecten van beleid en let op bijsturing (van ‘top down’ naar ‘bottom up’). De intentie is om deze rol binnen bestaande formatie en budgetten uit te voeren. Wijkmakelaars hebben hierbij een rol van begeleider en coach.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01