Sociale Kracht

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

 • We zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening die aansluit bij de behoefte van onze inwoners en tegelijkertijd beheersbaar is richting de toekomst. We hebben hierin extra aandacht voor onze kwetsbare inwoners, in het bijzonder ouderen en jongeren.
 • We zetten in op het terugbrengen van de instroom naar zwaardere zorg. Dit doen we door middel van vroegtijdige signalering bij problemen, preventie en het verhogen van de zelfredzaamheid.
 • De wijkteams, primaire partners en ketenpartners werken nauw samen zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van het aanbod in het voorliggend veld (algemene voorzieningen). We zorgen ervoor dat het productenboek / sociale kaart voor de wijkteams en professionals klaar is.
 • De primaire partners werken vanaf 2022 samen vanuit een gezamenlijk uitvoeringsplan en betrekken hier andere ketenpartners bij.
 • Door het wijkgericht werken zorgen we ervoor dat het informele netwerk optimaal wordt ingezet en de sociale cohesie in de wijken wordt bevorderd.
 • We realiseren en geven uitvoering aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda Samen ouder worden in Boxtel.
 • We vormen een lokale coalitie tegen eenzaamheid en ontwikkelen samen met vrijwilligers(organisaties), verenigingen en inwoners nieuwe initiatieven. We leggen de verbinding tussen ‘ontmoeten en bewegen’ en ‘jong en oud’.
 • We werken aan een betere netwerk- en ketensamenwerking. We zorgen er zo voor dat huisartsen en praktijkondersteuners meer verwijzen naar het voorliggend veld en minder naar de zwaardere, geïndiceerde zorg.
 • Samen met onze welzijnsinstelling, ouderenorganisaties en zorgaanbieders zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ontmoeting is hierin een belangrijke factor. Ontlasting van de mantelzorgers krijgt hierin extra aandacht. We verbeteren de welzijnsdagbesteding en breiden deze uit.

Beleidsakkoord

 • We focussen op het optimaal gebruiken/inzetten van de mogelijkheden in het voorliggend veld.
 • We stimuleren en ondersteunen de samenleving om initiatieven te ontplooien en hiervoor samen met de wijkmakelaar en subsidieadviseur te zoeken naar middelen.
 • De ouderenagenda van de werkgroep “Samen ouder worden in Boxtel” biedt veel waardevolle bouwstenen voor beleid en uitvoering, ook op het gebied van zorg. Samen met de werkgroep en onze vrijwillige- en professionele netwerkpartners voeren we de acties op de agenda uit. We investeren hiervoor in een projectleider.  
 • We koesteren de grote vrijwilligersinzet bij het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.
 • Huisartsenposten hebben een groot bereik en kunnen hierbij een signalerende en verwijzende rol vervullen ten aanzien van eenzaamheid en (beginnende) dementie. We zetten daarom in op nauwere samenwerking tussen huisartsen en wijkteams.
 • Een goed werkende ‘Ketenzorg dementie’ waarvoor de zorgorganisaties de primaire verantwoordelijkheid dragen, is van groot belang. We ondersteunen mantelzorg en mogelijkheden voor dagbesteding.
 • We ondersteunen mantelzorgers met onder meer respijtzorg en informatiebijeenkomsten.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01