Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

Planmatig beheer

  • Het rioolstelsel, pompgemalen en alle hierin opgenomen voorzieningen worden het hele jaar beheerd, geïnspecteerd en onderhouden volgens de wettelijke eisen. Hierdoor blijft de functionele werking gegarandeerd.
  • Om wateroverlast te voorkomen monitoren we de hydraulische werking continu en voeren noodzakelijke verbeteringen zo snel mogelijk door.
  • Voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van maatregelen geschiedt volgens de  uitvoeringsplanning en beleidsuitgangspunten van het vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP6). Overeenkomstig de uitvoeringsplanning ligt voor 2022 de essentie vooral op vervanging van pompinstallaties (hoofdgemalen, drukriool) en onderhoudsmaatregelen aan de riolering.
  • Klachten en meldingen over rioolverstoppingen en/of wateroverlast handelen we zo snel mogelijk af; uiterlijk binnen 24 uur.

Beleidsakkoord

Het beleid is omschreven in het vGRP en vastgesteld door de raad eind 2019. Dat voeren we uit in overleg met product klimaatadaptatie en ontwikkelingen in openbaar gebied.
De klimaat adaptieve subsidie door het rijk is beschikbaar om fysiek klimaat adaptieve maatregelen door middel van cofinanciering in het openbaar gebied mogelijk te maken. De subsidie aanvraag loopt via de regionale samenwerking "Doelmatig Waterbeheer De Meierij".
Door het rijk is een extra bijdrage van €490.000 voor klimaat adaptief inrichten beschikbaar. Bij werkzaamheden in openbare ruimte maken we door middel van cofinanciering hier maximaal gebruik van. In 2022 gaan we de waterafvoer bij Deken Broekmanlaan daarmee aanpakken.
We gaan in 2022 in Kalksheuvel het riool gedeeltelijk vervangen, daarbij worden regenwater van huizen en straten zoveel mogelijk afgevoerd naar oppervlakte water  om de rioolwaterzuivering te ontlasten. We gaan ervan uit dat we dit project onder de huidige stikstofregels kunnen uitvoeren.
Er wordt een bijdrage vanuit riolering beschikbaar gesteld om de inwoners te stimuleren het regenwater van hun perceel af te koppelen van de riolering. Deze bijdrage wordt ingezet voor bijvoorbeeld een korting op een regenton of een directe financiële bijdrage aan de bewoners. Het waterschap verdubbelt deze bijdrage.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01