Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • We volgen en ondersteunen de invoering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en we dragen bij aan het inzichtelijk maken van de ondergrond zodat we met dit thema kunnen werken volgens de Omgevingswet.
  • We dragen bij aan het waarborgen van de (chemische) kwaliteit van de bodem. Waaronder omgang met zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS, de overgang van de bevoegdheid van de provincie naar de gemeenten om te beslissen over ernstige gevallen van bodemverontreinigingen en registratie van en advisering over bodemonderzoeken.      
  • We ondersteunen de verduurzaming van de agrarische sector. Verduurzaming van de voedselketen komt tot uiting bij de innovatie en duurzame ontwikkeling van de landbouw en de veeteelt tot circulaire landbouw. In regionaal verband (kopgroep landbouw) wordt bijgedragen aan deze ontwikkeling die wij ondersteunen.
  • We ondersteunen stoppende bedrijven in het buitengebied in hun keuze voor de toekomst. Mede vanwege de provinciale emissienormen die vanaf 2024 gelden, informeren we bedrijven en brengen deze met de juiste partijen in contact.
  • We toetsen ruimtelijke ontwikkelingen op externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit, stikstofdepositie en bedrijven en milieuzonering.
  • We ronden in 2022 de geluidsanering van de woningen die in aanmerking komen voor geluidsmaatregelen vanwege gemeentelijke wegen af.
  • Wij dringen bij ProRail en Rijk aan op spoedige realisatie van geluidwerende voorzieningen en raildempers langs respectievelijk op beide sporen (Brabantroute en Den Bosch-Eindhoven).
  • Richting ProRail en Rijk stellen wij ons kritisch op ten aanzien van het spoorgoederenvervoer met gevaarlijke stoffen en werken daar regionaal in samen. Er is een position paper opgesteld door provincie en omliggende gemeenten. Ministerie, ProRail, spoorvervoerders en gemeenten stemmen af. Er lopen diverse initiatieven om te komen tot oplossingen en afspraken over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Wij nemen inhoudelijk deel aan deze projecten. Daarnaast sturen we waar mogelijk op nieuwe ontwikkelingen langs het spoor die gevolgen hebben op de omgevingsveiligheid.
  • Wij blijven ageren tegen laag (militair) vliegverkeer boven onze kernen. We trekken bestuurlijk samen op met de gemeenten rondom Eindhoven Airport. Dit geldt voor de benodigde procedures en de exploitatie van het vliegveld.
  • We nemen actief deel aan het Schone Lucht Akkoord en benutten de kansen voor de verbetering van de luchtkwaliteit. Met de gemeenten in de RNOB wordt ingezet op de thema's landbouw, mobiliteit, industrie en meten/participatie. In Boxtel zetten we in op mobiliteit en starten we met luchtkwaliteitsmetingen bij wegen.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01