Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

 • Advisering reinigingstaken en projecten : wij geven sturing aan de verschillende nieuwe  (inrichting)projecten waarbij een goede grondstoffeninzameling en het (beleidsmatig) schoon houden van de openbare ruimte van belang is. Dit zijn vaste werkzaamheden door het hele jaar heen.
 • Uitvoering reinigingstaken en directe dienstverlening : Wij geven uitvoering aan ons grondstoffenplan en het adequaat reageren op meldingen in de openbare ruimte (inclusief containerbeheer). Hetzelfde geldt voor de vele burgerinitiatieven en de woningbouwopgave. Dit zijn vaste werkzaamheden door het hele jaar heen.

Beleidsakkoord

Wij gaan de hoeveelheid restafval reduceren door de verdere invoering van Diftar voor gestapelde bouw en hoogbouw, aanpassing van de inzamelfrequentie van het restafval en door innovatieve ideeën voor afvalpreventie en- scheiding.
Wij zullen dit in 2022 doen door:

 • Verder invulling te geven aan de gewijzigde inzamelfrequentie. Hiermee verwachten wij dat de eerste VANG-doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoner bereikt kan worden.  
 • De communicatiecampagne, die opgezet is om de  wijziging in de inzamelfrequentie in te leiden, voort te zetten.
 • Het aantal ondergrondse containers uit te breiden. Deze zullen geplaatst worden bij de  grootste knelpunten in de hoogbouw.
 • De huidige inzamelmethodes voor PMD te evalueren en waar nodig te zoeken naar alternatieven.
 • Bij de inzameling van GFT in te zetten op het verstrekken van compacte minicontainers en kleine verzamelcontainers bij hoogbouwaansluitingen met eigen restafval containers. Deze huishoudens zijn daardoor beter in staat zijn om GF(T) gescheiden aan te bieden.

Tegelijkertijd stimuleren we de gescheiden inzameling van groenafval, waarbij we de mogelijkheid overwegen van het realiseren van, respectievelijk in stand houden van, een groeninzamelpunt in Esch. In het eerste kwartaal van 2022  wordt daarom het groeninzamelpunt in Esch geëvalueerd.
We stimuleren de bestrijding van zwerfafval door subsidiëring en faciliteren van bewonersinitiatieven, zoals ZAP'rs (ZwerfAfvalPakkers). Ook verenigingen komen hiervoor in aanmerking. In 2021 zijn hiervoor criteria opgesteld. In 2022 geven wij hier verder invulling aan.

Voor 2022 zijn verder de volgende ontwikkelingen te verwachten:

Algemeen

 • We houden in de begroting rekening met een stijging van de  kosten voor de verwerking van afval en de kosten voor inhuur van mens en materieel. Dit terwijl de opbrengsten van diverse recycle stromen ook in 2022 onder druk blijven staan.

Huis-aan-huis inzameling (haalsysteem)

 • Het invoeren van een statiegeldtarief op kleine flesjes zorgt voor een verlaging van de vergoeding per ingezamelde ton vanuit het Afvalfonds en een afname van hoeveelheid ingezamelde tonnen. De kosten blijven echter wel  doorlopen omdat de inzamelroutes ongewijzigd uitgevoerd moeten worden. De geplande invoering van statiegeld op blikjes per 2023 zal dit effect verder versterken.
 • Er zijn in 2021 diverse aanbestedingen opgestart. Dit was noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit heeft ook zijn weerslag  op 2022. In de loop van 2022 gaan wij de inzameling en verwerking van oud papier en karton opnieuw aanbesteden. Het huidige contract kan namelijk niet meer verlengd worden. Ook besteden we de aankoop van een vuilnisauto, de inhuur van beladers,  en overslag en transport van restafval en GFT aan.

Milieustraten en brengvoorzieningen

 • De verwerking en transport van het afval van de milieustraat in Boxtel besteden wij in 2022 opnieuw aan. Ook deze aanbesteding zal leiden tot een stijging van de verwerkingskosten.

Voormalige stortplaats Vlagheide

 • Er resteert nog een (regionaal) tekort van 2,5 miljoen euro. Wij voorzien dat dit tekort uiteindelijk vanuit het Nazorgfonds voldaan kan worden. De bijdrage voor 2022 voor de gemeente Boxtel bedraagt € 1,41 per inwoner. Hiermee wordt het Boxtelse aandeel van de exploitatielasten van het Stadsgewest gedekt.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01