Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

Dit gaan we dit jaar doen

 • We ontwikkelen nieuwe natuur en dan bij voorkeur grenzend aan het natuurnetwerk. We werken mee aan natuurontwikkeling als dit gebeurt op vrijwillige basis binnen de provinciale kaders.
 • We steunen het gebruik van bestaande regelingen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur bij combinaties met tijdelijk wonen en (tijdelijke) zonnevelden.
 • We geven ruimte aan ontwikkelingen rondom duurzame voedselproductie en het telen van materialen voor biobased bouwen.
 • We stellen een nieuwe toeristisch-recreatieve visie op en een uitvoeringsprogramma voor het versterken van het toeristisch profiel.

Beleidsakkoord

 • We stimuleren en faciliteren initiatieven die de kwaliteiten van het Boxtelse buitengebied verder versterken. We beoordelen principeverzoeken en voeren planologische procedures voor ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn en worden op dit moment veel (principe) verzoeken ingediend. Plannen en projecten moeten dan ook gepland en geprioriteerd worden, omdat er onvoldoende capaciteit is voor alle plannen en procedures.
 • We ondersteunen de doorontwikkeling naar een duurzame agrarische bedrijfsvoering.
 • We volgen ontwikkelingen op gebied van landbouw & gezondheid om snel in te kunnen spelen op nieuwe technieken die gezondheidsrisico’s verminderen.
 • We zijn op diverse locaties bezig met de sanering van agrarische bedrijven. Gedurende 2022 zullen we werken aan gebiedsvisies en bestemmingsplannen voor deze locaties en de noodzakelijke procedures verder in gang gaan zetten.
 • We werken met een positieve insteek mee aan diverse ontwikkelingen die een positieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het recreatieve potentieel van de gemeente Boxtel in nauwe samenhang met een versterking van de landschappelijke- en natuurwaarden.
 • Mits passend binnen het gemeentelijke en provinciale beleid kijken we met een positieve insteek naar verzoeken om de realisering van Ruimte voor Ruimte woningen.
 • We steunen het gebruik van bestaande regelingen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) voor ontwikkeling van nieuwe natuur bij combinatie met (tijdelijke) Tiny Houses en (tijdelijke) zonnevelden. Voor de toepassing van Tiny Houses ontwikkelen we beleid.
 • Nieuwe natuur wordt bij voorkeur ontwikkeld aangrenzend aan het natuurnetwerk. We werken mee aan natuurontwikkeling mits dit op vrijwillige basis plaatsvindt binnen de provinciale kaders/regelingen.
 • We stimuleren ontwikkelingen van en bieden ruimte voor A: duurzame voedselproductie en B: het telen van materialen voor biobased bouwen (zoals populieren en vlas).
 • We stimuleren ondernemers en organisaties in het buitengebied om het toeristisch aanbod te ontwikkelen en kwalitatief uit te breiden en hiermee het toeristische profiel van Boxtel verder te versterken. Dit is bestaand beleid, maar we stellen een nieuwe toeristisch-recreatieve visie en uitvoeringsprogramma op. Nieuwe wensen kunnen hierin worden verwerkt.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01