Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Afval

-296

0

296

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
In 2021 zijn voor de volgende onderwerpen/activiteiten eenmalige budgetten beschikbaar gesteld tot een totaalbedrag van € 60.000. Deze zijn specifiek voor uitwerking van het beleidsakkoord voor grondstoffen, hoeveelheid restafval reduceren (€ 45.000) en het stimuleren bestrijding van zwerfafval (€ 15.000).
Voor 2022 zijn de structurele lasten verhoogd met € 462.300:

  • Waarvan specifiek voor uitwerking van het beleidsakkoord: voor hoeveelheid restafval reductie (€ 35.000);
  • Overige structurele meerkosten vanuit o.a. hogere lasten afvalverwerking en nieuwe aanbestedingen (€ 277.800);
  • Saldo overige afwijkingen hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, indexering en BTW-effect voor de gesloten exploitaties ( € 149.500).

Het uitgangspunt is 100%-kostendekkendheid. Voor 2022 zijn de structurele baten verhoogd met een bedrag van € 462.300. De extra stijging van de lasten en de daling van de inkomsten worden opgevangen door een verhoging van het tarief, van ongeveer €35 per huishouden.
Hiervan wordt € 30.000 veroorzaakt, doordat in 2021 een onttrekking aan de voorziening is geraamd. Daarnaast zijn in 2022 minder opbrengsten te verwachten vanuit het convenant verpakkingsmateriaal (door onder andere het heffen van statiegeld op plastic flessen).
Specifiek voor uitwerking beleidsakkoord een bedrag van € 120.400, omdat de reductie van de hoeveelheid restafval doorbelast wordt in de afvalstoffenheffing.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01