Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Milieu

-1.172

-1.261

-89

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
Met uitwerking van het beleidsakkoord wordt een budget geraamd voor realisatie van geluidwerende voorzieningen en raildempers. Hiervoor is in 2021 € 50.000 geraamd, vanaf 2022 wordt structureel € 100.000 begroot.
Daarnaast wordt, op basis van de begroting 2022 van Omgevingsdienst Brabant Noord, een lagere bijdrage verwacht.
Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01