Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Riolering

0

0

0

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
De afwijkingen (€ 30.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en mutaties voorzieningen.
Het uitgangspunt is 100%-kostendekkendheid. Als gevolg van een toename van de lasten en dus ook een toename van de baten, de effecten worden opgevangen via de voorziening Riolering.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01