Bijlagen

Lijst van afkortingen

AB

Algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling, stichting of vereniging

ALV

Algemene ledenvergadering

APPA

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

ARR

Algemene risicoreserve

AvA

Algemene vergadering van aandeelhouders

AVOI

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren

BAG

Basisregistratie adressen en gebouwen

BBdB

Boxtel Binnen de Bruggen

BBV

Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten

BCF

BTW compensatiefonds

BERAP

Bestuursrapportage

BHIC

Brabant historisch informatiecentrum

BIBOB

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIZ

Bedrijf Investeringszone

BNG

Bank Nederlandse gemeenten

BOA 

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOPZ

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

BRP

Basisregistratie persoonsgegevens

BSB

Brede Scholen Boxtel

BTW

Belasting toegevoegde waarde

BUIG

Bundeling uitkering inkomensvoorziening

Burap

Bestuursrapportage

CAK

Centraal administratiekantoor

CAR

Construction allrisk verzekering

CBS

Centraal bureau voor de statistiek

Ciso

Chief information security officer

CmK

Cultuureducatie met kwaliteit

DB

Dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling, stichting of vereniging

DP

Dekkingsplan

DUO

Dienst uitvoering onderwijs

E-Laden

Elektrisch laden

EMU

Economisch Monetaire unie

EPR

Eikenprocessierups

EVZ

Ecologische verbindingszones

FG

Functionaris gegevensbeveiliging

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

GFT

Groente fruit tuinafval

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GMA

Gemiddeld Maatschappelijk Actief

GR

Gemeenschappelijke regeling

GREX

Gronden in exploitatie

GVVP

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HHA

Huishoudelijk Afval

HMA

Hoog Maatschappelijk Actief

HNG

Hypotheekfonds Nederlandse gemeenten

HOF

Wet houdbaarheid overheidsfinanciën

ICT

Informatie en communicatie techniek

IHP

Integraal Huisvestingsplan

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

IV

Informatievoorziening

KDN

Kadernota

LEA

Lokaal educatieve agenda

LED

Light emmiting diode (elektronische halfgeleidercomponent)

Leningen O/G

Leningen opgenomen gelden

Leningen U/G

Leningen uitgeleende gelden

LKS

Loonkostensubsidie

LMA

Laag Maatschappelijk Actief

LTA

Landelijk transitie arrangement

MD

Mozaïek Dommelvallei

MEO

Maatschappelijke en economische ontwikkeling

MER

Milieu Effect Rapportage

MGD

MijnGemeenteDichtbij

MOP

Meerjaren onderhoudsplan

MPG

Meerjarenplan grondexploitatie

NNB

Natuurnetwerk Noord-Brabant

NOB

Noord Oost Brabant

NO-way

Noordelijke Ontsluitingsweg

OAB

Onderwijs achterstandenbeleid

OAD

Ontwikkelgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding

ODBN

Omgevingsdienst Brabant-Noord

OZB

Onroerende zaakbelastingen

P&C

Planning en control

P&O

Personeel en organisatie

PAS

Programma aanpak stikstof

PEP

Platform Esch Perspectief

PGB

Persoons gebonden budget

PHS

Programma hoogfrequent spoor

PMD

Plastic-, Metalen- en Drankverpakkingen

PW

Participatiewet

Q1-Q2….

Quarter (kwartaal)

RAV

Regionaal ambulance vervoer

RES

Regionale Energie Strategie

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

RMC

Regionaal meld- en coördinatiepunt

RVO 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

RvST

Raad van State

SD

Sociaal domein

SNV

Sociale Netwerk Versterking

SPUK

Specifieke uitkering stimulering sport

Stg.

Stichting

T&T

Project van transitie naar transformatie

TALK

Tracé A2-Ladonk-Kapelweg

TOM 

Traject op maat

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

TRAP

Toeristisch recreatief actieplan

TURAP

Tussentijdse rapportage

VAB

Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing

VANG

Van Afval Naar Grondstof

VANG

Verbindingsweg A2-N618

VANG-HHA

Van afval naar grondstof-huishoudelijk afval

vGRP

verbreed gemeentelijk rioleringsplan

VLK

Verbindingsweg-Ladonk-Kapelweg

VNG

Vereniging Nederlandse gemeenten

VOG

Verklaring omtrent gedrag

VRI

Verkeersregelinstallatie

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VVV

Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer

VWS

Volksgezondheid wetenschap en sport

Wet RMC

Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

WLZ

Wet Langdurige Zorg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

WSD

Werkvoorzieningsschap de Dommel

WSOB

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

WSW

Wet sociale werkvoorziening

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01