Algemeen

Leeswijzer begroting 2022

Deze begroting is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

Algemeen
Dit onderdeel is de inleiding op deze begroting, waarin de belangrijkste punten zijn weergeven en een samenvatting is opgenomen van het financiële resultaat.

Programma's
De Begroting 2022 van de gemeente Boxtel kent 5 programma’s met daaronder 33 beleidsproducten. De raad autoriseert de baten en lasten per beleidsproduct. Enkele grote projecten worden apart benoemd. Dat zijn de volgende projecten:  

programma Duurzame Transformatie:
- GreentechPark Brabant.

programma Leefbare Ruimte:
- Boxtel Binnen de Bruggen;
- Move '31;
- Omgevingswet;
- Programma Hoogfrequent Spoor;
- Boxtel bouwt.

programma Meewerkend Bestuur:
- Herindeling Haaren.
De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:
- Titel van het programma;
- Zo werkt dit programma mee aan Boxtel;
- Dit is het doel;
- Dit valt eronder;
- Dit kost het;
- Tabel bijdrage van het programma in relatie tot de begroting.

Voor alle producten die onder een programma vallen, is opgenomen:
- Verantwoordelijke portefeuillehouder(s);
- Dit gaan we dit jaar doen;
- Zo maken we dit meetbaar (indien van toepassing);
- Dit kost het;
- Financiële toelichting.

Informatie over indicatoren en kengetallen is onder het kopje 'Zo maken we dit meetbaar' alleen opgenomen voor producten waarvoor dit toegevoegde waarde heeft. Verder is vanaf 2017 wettelijk voorgeschreven dat elke gemeente een basisset van een aantal beleidsindicatoren in elke begroting en jaarverslag opneemt (zie bijlage). Hiermee krijgen raadsleden al inzicht in de beleidsresultaten van hun gemeente en kunnen zij die vergelijken met die van andere gemeenten.

Voor alle projecten die onder een programma vallen, is opgenomen:
- Dit is het doel;
- Dit gaan we dit jaar doen;
- Dit kost het;
- Financiële toelichting.

Paragrafen
De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht.

Financiën
Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Boxtel, waarbij allereerst ingegaan wordt op de ontwikkeling van het financiële begrotingsbeeld. Met verder onder andere de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMU-saldo. Tevens is het meerjarig overzicht van baten en lasten opgenomen. Ook de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen worden gepresenteerd. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven.


Bijlagen
Deze begroting wordt gecompleteerd met een aantal bijlagen, waarvan een deel is opgenomen in het afzonderlijk bij deze begroting behorend bijlagenboek.

MijnGemeenteDichtbij
Vanaf de ambtelijke fusie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel ligt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering grotendeels bij onze gemeenschappelijke regeling MijnGemeenteDichtbij (MGD). Meer informatie over MGD is terug te vinden in de begroting 2022 van MijnGemeenteDichtbij.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01