Financiën

Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming per programma

Het volgende overzicht is als volgt samengesteld:
Resultaat voor bestemming
Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat voor bestemming per programma.


Resultaatbestemming
Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de resultaatbestemming

Resultaat na bestemming / totaal resultaat

Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming (totaal resultaat):

- voor het jaar 2020 is dit het jaarrekeningresultaat
- voor de jaren vanaf 2021 is dit het vrij inzetbare begrotingssaldo.

Baten voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Duurzame transformatie

22.580

7.745

7.556

7.694

7.809

7.942

Sociale kracht

10.791

9.998

9.175

9.876

9.906

9.980

Leefbare ruimte

5.229

19.866

6.519

6.616

9.317

2.803

Vitaal Ondernemen

475

1.148

352

350

348

346

Meewerkend bestuur

69.281

74.711

68.264

68.385

69.091

69.967

Totaal baten

108.356

113.468

91.866

92.920

96.471

91.039

Lasten voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Duurzame transformatie

24.264

10.906

10.137

10.223

10.365

10.516

Sociale kracht

51.444

54.620

48.175

48.129

47.853

47.850

Leefbare ruimte

14.918

30.406

19.344

19.200

22.225

16.447

Vitaal Ondernemen

5.332

6.380

5.398

5.335

5.304

5.278

Meewerkend bestuur

9.793

11.084

9.966

10.844

11.439

11.890

Totaal lasten

105.751

113.397

93.019

93.731

97.185

91.981

Saldo voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Duurzame transformatie

-1.684

-3.161

-2.580

-2.529

-2.556

-2.574

Sociale kracht

-40.653

-44.622

-39.000

-38.253

-37.947

-37.870

Leefbare ruimte

-9.689

-10.540

-12.825

-12.584

-12.908

-13.644

Vitaal Ondernemen

-4.857

-5.232

-5.046

-4.986

-4.956

-4.931

Meewerkend bestuur

59.488

63.627

58.298

57.541

57.652

58.077

Totaal saldo

2.605

71

-1.153

-811

-714

-942

Resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Duurzame transformatie

Onttrekkingen

111

366

0

0

0

0

Toevoegingen

1.060

0

0

0

0

0

Saldo reserveringen

-949

366

0

0

0

0

Sociale kracht

Onttrekkingen

632

493

389

385

242

238

Toevoegingen

639

30

31

31

32

32

Saldo reserveringen

-7

463

358

354

210

207

Leefbare ruimte

Onttrekkingen

531

199

161

151

148

145

Toevoegingen

452

620

53

54

55

55

Saldo reserveringen

80

-421

107

97

93

90

Vitaal Ondernemen

Onttrekkingen

89

61

56

55

55

54

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Saldo reserveringen

89

61

56

55

55

54

Meewerkend bestuur

Onttrekkingen

4.065

2.427

476

0

0

0

Toevoegingen

4.551

2.465

148

144

140

135

Saldo reserveringen

-486

-39

329

-144

-140

-135

Totaal resultaat (x € 1.000)

1.332

501

-302

-449

-496

-727

Vanaf 2022 is sprake van een negatief begrotingssaldo.
Wij gaan dit negatieve begrotingssaldo ombuigen naar een gezonde financiële begroting.
Dit doen wij door het opstellen van een dekkingsplan bij deze begroting 2022. Hierin nemen wij ook de uitkomsten van door de gemeenteraad gevoerde kerntakendiscussie mee.

De voorliggende Begroting 2022 met het bijbehorende dekkingsplan heeft dan als doel om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Begroting 2022 en het dekkingsplan worden gelijktijdig ter behandeling en besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01