Financiën

Incidentele baten en lasten op programmaniveau

Uitgangspunt toezicht: materieel begrotingsevenwicht
Bij de beoordeling door de toezichthouder of de begroting structureel in evenwicht is, wordt gebruik gemaakt van het overzicht van incidentele baten en lasten. Op basis hiervan wordt het materiële begrotingsevenwicht beoordeeld: worden de structurele lasten gedekt door structurele baten. Dit geldt voor zowel het bestaande beleid als het in de begroting opgenomen nieuwe beleid. Met het inzicht in incidentele baten en lasten wordt dan, ook meerjarig, het structurele begrotingssaldo inzichtelijk gemaakt. Door de toezichthouder wordt vervolgens beoordeeld hoe het materiële begrotingsevenwicht zich verhoudt tot het formele begrotingsevenwicht. Dit geeft o.a. een indicatie hoe de begroting in het meerjarig perspectief sluitend is gemaakt en het realiteitsgehalte en volledigheid van in de begroting opgenomen ramingen van baten en lasten.

Regelgeving BBV
Op basis van de regelgeving opgenomen in het BBV is het overzicht van incidentele baten en lasten een onderdeel van de begrotings- en jaarstukken. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel en reëel begrotingsevenwicht. Pas na eliminatie van de incidentele baten en lasten ontstaat het structureel begrotingssaldo
Structurele baten en lasten
Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend. Dit noemt men ook wel structureel bestaand beleid. Dit laat onverlet, dat de hoogte van de structurele baten en lasten jaarlijks kan fluctueren.
Van structurele baten en lasten is ook sprake indien de ramingen bijvoorbeeld om het jaar opgenomen zijn. Zolang deze posten maar periodiek terug blijven komen en er geen eindtijd bepaald is. Deze fluctuaties blijken uit de meerjarenraming. Ook door nieuw beleid of door bezuinigingen kunnen de hoogte van structurele lasten en baten worden beïnvloed.
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Ook kan het voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter.
Mutaties reserves
Het BBV stelt dat reservemutaties in principe incidenteel zijn. Daarom zijn ook alle incidentele reservemutaties in het overzicht incidentele baten en lasten opgenomen. Verder in deze financiële begroting is een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle structurele en incidentele reservemutaties.

Overzicht incidentele baten en lasten
In het volgende overzicht is per programma aangegeven welk bedrag is begroot aan incidentele baten en incidentele lasten. Incidentele baten en lasten met een bedrag van minder dan € 10.000 zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Incidentele baten en lasten
(x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Incidentele baten:

Programma Sociale Kracht

Transformatieproject regio 2021 t/m 2023 uit reserve sociaal domein

140

140

Programma Leefbare Ruimte

Beheer openbare ruimte: overdracht Korenmolen

66

Grondexploitatie: voorraadmutatie balans

3.616

3.791

6.503

Programma Meewerkend Bestuur

Dekking incidentele lasten voormalig bestuur uit voorziening

142

109

9

Gemeentefonds Ahri-uitkering herindeling Haaren

195

195

195

Dekking begrotingstekort uit algemene reserve

447

Dekking overhevelingen uit algemene reserve

29

Overige incidentele onttrekkingen aan reserves

69

69

Totaal incidentele baten

4.705

4.305

6.707

Incidentele lasten:

Programma Duurzame Transformatie

Plattelandsvernieuwing restopgave ecologische verbindingszone

90

Milieu versterking omgevingsveiligheidsdiensten

10

10

10

Programma Sociale Kracht

Maatschappelijk werk: Beleidsakkoord realisatie ouderenagenda

100

100

Minderheden: ondersteuning en begeleiding statushouders inclusief tolkkosten

31

Jeugdzorg: budget voor taalhuis in 2022

21

Jeugdzorg: bijdrage Transformatieproject regio 2021 t/m 2023

140

140

Jeugdzorg: uitvoeringskosten inkoop regio wegens corona

17

12

Programma Leefbare Ruimte

Volkshuisvesting Beleidsakkoord realisatie van tijdelijke woonvormen

50

50

Volkshuisvesting woonwensenonderzoek

25

Volkshuisvesting: beleid huisvesting van arbeidsmigranten

149

60

Beleidsakkoord: ruimtelijke visie noord-west

50

Ruimtelijke ontwikkeling: invoering nieuwe Omgevingswet

50

25

Beheer openbare ruimte: overdracht Korenmolen

82

Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: proces nieuwe visie op mobiliteit

25

25

Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: autoluw maken woonwijken

25

Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: betaald parkeren waar ruimte schaars is

50

Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: onderzoek knelpunten parkeren woonwijken

25

Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: onderzoek langparkeren centrum

200

Beleidsakkoord: opstellen van het bomenbeleidsplan

50

Beleidsakkoord: transitie van bedrijfsgebouwen naar woningen

10

Verkeersmaatregelen: onderzoekskosten Eindhovenseweg en Gaardenwijken

28

Grondexploitatie: exploitatie op basis van het geactualiseerde grondexploitatieplan

3.616

3.791

6.503

Programma Vitaal Ondernemen

Beleidsakkoord: opstellen van een nieuwe economische agenda

25

Beleidsakkoord: versterking van het toeristische profiel beleef Boxtel

25

Economische aangelegenheden: voortzetten van de ondernemersvijfdaagse

10

Subsidie voor Brass 'n woods

10

Kunst en cultuur Beleidsakkoord actualiseren van het kunst- en cultuurbeleid

25

25

Incidentele subsidies voor kunst en cultuur

46

39

34

Beleidsakkoord: opwaarderen van hartjes in de wijk

25

Programma Meewerkend Bestuur

Bestuur: wachtgeldverplichtingen voormalig bestuurders

142

109

9

Bestuur: bijdrage € 1 per inwoner Integraal veiligheidsbeleid

33

Herindeling Haaren uitgavenbudget

195

195

195

Overige incidentele stortingen in reserves

69

69

Totaal incidentele lasten

5.439

4.659

6.751

Saldo incidentele baten/lasten

-734

-355

-44

Het begrotingssaldo behoort in de structurele zin te worden gepresenteerd. Indien de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten, dan leidt dit tot een verbetering van het structurele begrotingssaldo .

Presentatie structureel begrotingssaldo
Op grond van de Gemeentewet behoort de begroting structureel en reëel in evenwicht te zijn. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de meerjarenbegroting volledig en realistisch zijn. In navolgende tabel gaan we in op het structurele begrotingssaldo.

Incidenteel en structureel begrotingssaldo
(x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

91.866

92.920

96.471

91.039

Lasten

93.019

93.731

97.185

91.981

Resultaat voor bestemming

-1.153

-811

-714

-942

Resultaatbestemming

850

363

218

216

Resultaat na bestemming

-302

-449

-496

-727

af: Saldo incidentele baten/lasten

-734

-355

-44

Structureel begrotingssaldo

432

-94

-452

-727

overschot

tekort

tekort

tekort

Voor de begrotingsjaren 2022-2024 is sprake van meer incidentele lasten dan incidentele baten. Het corrigeren van het begrotingssaldo voor incidentele lasten en baten leidt tot een verbetering van het structurele begrotingssaldo. Dit wordt vooral veroorzaakt door de incidentele lasten in 2022 en 2023 volgend uit het beleidsakkoord 'Samen aan de slag'. Voor de jaren 2023-2025 is echter nog steeds sprake van oplopende tekorten.
De (meerjaren)begroting is daarmee niet structureel in evenwicht. Dit willen wij bereiken met het dekkingsplan bij Begroting 2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01