Financiën

Investeringen

Investeringen met economisch en maatschappelijk nut
De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  • Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.
  • Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld.

De systematiek van activering en afschrijving is voor beide soorten investeringen gelijk getrokken; investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven. Verder geldt voor beide de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van derden direct in mindering mogen worden gebracht.

In de eerste bestuursrapportage 2021 is gerapporteerd over mutaties in de investeringen. In aanvulling daarop zijn in deze begroting verder geen investeringsmutaties doorgevoerd.   

De investeringen zijn verder onder te verdelen naar lopende investeringen en voorgenomen, gehonoreerde investeringen. De hieronder weergegeven lopende investeringen zijn vervolgens onderverdeeld naar investeringen met een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Het verschil tussen het totaal krediet en de begrote bedragen vanaf 2021 zijn de tot en met 2020 gerealiseerde investeringen.
In het overzicht zijn de lopende investeringen weergegeven met daarbij het totaal beschikbaar gestelde krediet per investering.

Overzicht investeringen

Krediet

Besteed

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

totaal

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

investeringen met economisch nut:

Automatiseringsapparatuur gemeenteraad

50

42

8

Veegwagen

160

160

Vrachtwagenstrooier

43

43

Zijlader huisvuil

215

215

Vuilniswagen

185

185

Ondergrondse containers

80

80

Rioolinvesteringen op basis van vGRP-6

13.436

5.051

5.050

734

621

899

1.080

totaal economisch nut

14.169

5.093

5.698

734

664

899

1.080

investeringen met maatschappelijk nut:

Move snelfietsroute

439

314

124

Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

19.514

6.719

2.699

5.368

3.653

1.075

Herinrichting Molenwijkseweg

1.377

741

636

Aanpassing Bosscheweg Dukaat-De Ketting

1.700

132

519

1.050

Herinrichting Kalksheuvel

420

13

407

Herinrichting Lennisheuvel-Boxtel

250

250

Ontsluitingsweg Dukaat

501

12

489

Herinrichting Rechterstraat

1.100

138

962

Keulsebaan deelplan 4c

2.500

2.500

Liempde, herinrichting a.g.v. rioolwerken

500

500

Herinrichting Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat

250

250

Oversteek Industrieweg-Kruisbroeksestraat

250

250

Oversteek Industrieweg-Mijlstraat

250

250

Beeldkwaliteit Parkweg

50

50

Herinrichting Molengraafseweg

450

450

Brug Essche Stroom

700

699

1

Reconstructie Leunisdijk (civiel)

490

6

484

Veiligheid op straat

42

42

Verkeersregelinstallaties

95

28

67

Herinrichting Stationsstraat

50

49

2

Kentekenherkenning Centrum (i.r.t. Rechterstraat)

200

200

Reconstructie Leunisdijk (groen)

210

210

totaal maatschappelijk nut

31.337

8.851

7.249

8.959

5.203

1.075

INVESTERINGEN

45.506

13.944

12.947

9.693

5.867

1.975

1.080

Overzicht desinvesteringen

Krediet

Besteed

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x € 1.000)

totaal

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

investeringen met economisch nut:

Verkoop vastgoed (boekwaarde)

291

291

investeringen met maatschappelijk nut:

Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

13.582

3.283

2.483

2.451

5.045

320

Ontsluitingsweg Dukaat

500

500

DESINVESTERINGEN

14.372

3.283

3.273

2.451

5.045

320

Voorgenomen investeringen
Afgezien van deze investeringen zijn ook voorgenomen investeringen in deze begroting opgenomen. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van in totaal € 4,9 miljoen in deze begrotingsperiode. De kapitaallasten van voorgenomen investeringen zijn als stelpost in de begroting opgenomen vanaf het begrotingsjaar 2025 voor een totaalbedrag van € 278.100. De raad heeft deze investeringen al gevoteerd. Het college heeft de bevoegdheid om deze investeringen in eerdere jaren tot uitvoering te brengen vooruitlopend op de formele begrotingsmutatie via de gemeenteraad.

Overzicht voorgenomen investeringen

Begroting

Stelpost kapitaal-

(bedragen x € 1.000)

2025

lasten vanaf 2025

Gebiedsplan Onder de Rechter

100

6,0

Reconstructie Bosscheweg

1.300

69,3

Clarissenstraat

100

5,3

Herinrichting Stationsstraat

550

18,5

Herinrichting Kalkheuvel 2e fase

1.350

54,0

Verkeersregelinstallaties

1.000

100,0

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

500

25,0

Totaal voorgenomen investeringen

4.900

278,1

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01