Financiën

Meerjarig overzicht balans

Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. De geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen.

Het EMU-saldo kan afgeleid worden van de mutaties in de balans, dat is nl. het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in het bijlageboek.

Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Kolom 31-12-2020 betreft de definitieve cijfers per 31 december 2020 volgens de vastgestelde jaarrekening 2020;
  • Kolom 01-01-2021 zijn de definitieve cijfers op basis van de jaarrekening 2020 aangevuld met de voorlopige concept balansmutaties vanwege herindeling Haaren;
  • Kolom 2021 tot en met 2025 betreft de meerjarige prognose van de balans;
  • Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer;
  • Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves verwerkt.

MEERJARIGE BALANS (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2020

01-01-2021

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Immateriële vaste activa

93

244

258

229

206

193

186

Materiële vaste activa

64.619

66.458

72.608

76.065

73.039

70.854

68.101

Financiële vaste activa

7.454

7.454

6.641

6.183

5.724

5.259

4.786

Voorraden

5.404

8.352

6.088

4.582

2.540

0

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

19.418

19.436

Liquide middelen

706

706

Overlopende activa

1.394

1.394

TOTAAL ACTIVA

99.088

104.044

85.594

87.058

81.509

76.306

73.073

PASSIVA

31-12-2020

01-01-2021

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Eigen vermogen

18.287

20.122

19.708

18.858

18.495

18.277

18.061

Voorzieningen

16.890

18.252

18.335

18.435

18.003

18.073

17.899

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

45.522

45.522

43.136

43.965

39.812

36.116

32.403

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

16.541

18.300

4.415

5.801

5.199

3.839

4.710

Overlopende passiva

1.849

1.849

TOTAAL PASSIVA

99.088

104.044

85.594

87.058

81.509

76.306

73.073

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01