Financiën

Overzicht van baten en lasten en presentatie structureel begrotingssaldo

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel begrotingssaldo bevatten. Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Overzicht van baten en lasten begroting 2022

baten

lasten

saldo

resultaat voor bestemming:

Duurzame Transformatie

7.556

10.137

-2.580

Sociale Kracht

9.175

48.175

-39.000

Leefbare Ruimte

6.024

19.199

-13.175

Vitaal Ondernemen

352

5.398

-5.046

Meewerkend Bestuur

681

7.259

-6.578

Totaal van de programma's: resultaat voor bestemming

23.788

90.168

-66.379

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:

0.5 Treasury

1.033

-277

1.310

0.61 OZB woningen

5.246

583

4.664

0.62 OZB niet-woningen

3.312

3.312

0.63 Parkeerbelasting

351

351

0.64 Belastingen overig

67

6

61

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

57.372

57.372

Overhead (taakveld 0.4)

13

2.193

-2.180

Heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8), exclusief begrotingssaldo

685

347

338

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

68.078

2.852

65.227

toevoeging en onttrekking aan de reserves:

Duurzame Transformatie

Sociale Kracht

389

31

358

Leefbare Ruimte

161

53

107

Vitaal Ondernemen

56

56

Meewerkend Bestuur

476

148

329

Totaal van de programma's: resultaatbestemming

1.082

232

850

RESULTAAT

92.949

93.251

-302

af: incidentele baten en lasten

4.705

5.439

-734

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

88.244

87.813

432

Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat de begroting voor het jaar 2022 structureel en reëel in evenwicht is. Dit geldt echter niet voor de meerjarenraming 2023-2025 zoals blijkt uit de presentatie van het structureel begrotingssaldo vanuit het overzicht Incidentele baten en lasten op programmaniveau.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01