Financiën

Inzicht in baten en lasten Begroting 2022

Inzicht baten Begroting 2022
In navolgend overzicht gaan we in op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2022. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2022 bedragen € 92,949 miljoen. Deze baten worden gepresenteerd:

  • als baten per programma
  • als baten per inkomstensoort.

Baten per programma
De voor het jaar 2022 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma-indeling, zijn:

Programma

Baten

%

Duurzame Transformatie

7.556

8,1%

Sociale Kracht

9.564

10,3%

Leefbare Ruimte

6.680

7,2%

Vitaal Ondernemen

408

0,4%

Meewerkend Bestuur

68.740

74,0%

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

92.949

100,0%

Baten per inkomstensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.

Baten (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

uitkering gemeentefonds

57.372

61,72%

belastingen, leges en heffingen

17.868

19,22%

rijksbijdragen

8.140

8,76%

grondverkopen

3.616

3,89%

huren en pachten

1.692

1,82%

rente en dividend

1.098

1,18%

resultaatbestemming

1.082

1,16%

bijdragen derden

941

1,01%

administratief

747

0,80%

inkomens- en vermogensoverdrachten

210

0,23%

vrijval voorziening

142

0,15%

taakstelling

40

0,04%

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

92.949

100,00%


Samenvattend bestaan dus bijna 90% van de gemeentelijke baten uit rijksbijdragen (inclusief gemeentefonds) en belastingen, leges en heffingen.

Verder wordt ruim € 1,0 miljoen vanuit de reserves ingezet als dekkingsmiddel via de resultaatbestemming.


Inzicht lasten Begroting 2022
In navolgend overzicht gaan we in op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2022. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2022 bedragen € 92,949 miljoen. Deze lasten worden gepresenteerd:

  • als lasten per programma
  • als lasten per uitgavensoort.

Lasten per programma
De voor het jaar 2022 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma-indeling, zijn:

Programma

Lasten

%

Duurzame Transformatie

10.137

10,9%

Sociale Kracht

48.206

51,9%

Leefbare Ruimte

19.397

20,9%

Vitaal Ondernemen

5.398

5,8%

Meewerkend Bestuur

9.811

10,6%

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

92.949

100,0%

Lasten per uitgavensoort

Voor een globaal inzicht in alle exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.

Lasten (bedragen x € 1.000)

Begroot

%

bijdrage MijnGemeenteDichtbij

21.988

23,66%

bijdragen gemeenschappelijke regelingen

11.892

12,79%

overige goederen en diensten

11.343

12,20%

wmo

8.772

9,44%

jeugdzorg

7.620

8,20%

inkomensvoorziening

7.002

7,53%

rente en afschrijving

5.368

5,78%

inkomensoverdrachten

4.693

5,05%

subsidies

3.607

3,88%

administratief

2.925

3,15%

storting in voorzieningen

2.866

3,08%

salarissen

1.539

1,66%

beleidsakkoord

1.508

1,62%

minimaondersteuning

1.260

1,36%

belastingen en heffingen

472

0,51%

energiekosten

469

0,50%

inhuur personeel

442

0,48%

resultaatbestemming

232

0,25%

stelposten/taakstelling

219

0,24%

rijksbijdragen

187

0,20%

begrotingssaldo

-302

-0,33%

maatregelenpakket sociaal domein

-1.152

-1,24%

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

92.949

100,00%


Samenvattend zien we dat met een aandeel van bijna 24% de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein (jeugdzorg, Wmo, inkomensvoorzieningen en minimaondersteuning) omvatten in totaal ruim 26% van de totaal begrote lasten.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01