Bijlagen

Verplichte BBV indicatoren

In het BBV 2004 werden gemeenten voor het eerst verplicht om niet-financiële informatie in de begroting en jaarstukken op te nemen. Naast de financiële gegevens werden de 3 ‘w-vragen’ (wat mag het kosten, wat willen we bereiken en wat gaat we daarvoor doen) opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat de begrotingen beleidsmatiger werden. Het wordt steeds belangrijker voor gemeenten om te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties.

Naast de uniforme taakvelden, wordt daarom in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten vanaf 2017 een basisset van 39 beleidsindicatoren hanteren voor de begroting en verantwoordingsstukken. Desgewenst kunnen daar eigen indicatoren, toegesneden op de lokale situatie, aan worden toegevoegd. De indicatoren maken deel uit van de beleidsbegroting bij de programma’s.

Zo kunnen raadsleden en anderen een helder beeld vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling vergelijken.

Voor de gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), met raadpleging van enkele gemeenten, een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij golden een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van het horizontaal toezicht;
  • de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen;
  • de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten;
  • de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen;
  • er worden bestaande bronnen gebruikt;
  • de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd;
  • voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds bestaande ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’.

Via de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ zijn nagenoeg alle gegevens voor het opnemen van de indicatoren voor alle gemeenten beschikbaar. De beleidsindicatoren in het taakveld ‘bestuur en ondersteuning’ zijn niet op deze website opgenomen maar worden via de gemeenten zelf ingevuld. In verband met de ambtelijke fusie zijn juist deze gegevens voor onze gemeenten niet beschikbaar aangezien de budgetten voor bedrijfsvoering, overhead e.d. overgezet zijn naar onze GR.

In navolgend overzicht worden de indicatoren van onze gemeente gepresenteerd. als vergelijk zijn tevens de landelijke cijfers opgenomen en de cijfers van onze samenwerkingsgemeente Sint-Michielsgestel. De opgenomen cijfers zijn gebaseerd op gegevens die beschikbaar waren per eind juli 2021.

Indicator

eenheid

periode

gebied / dimensie

waarde

bron

omschrijving

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

Nederland

2,4

DUO/Ingrado

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

Boxtel

5,2

Sint-Michielsgestel

3,1

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

%

2019

Nederland

6

CBS Jeugd

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Boxtel

4

Sint-Michielsgestel

2

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

%

2019

Nederland

2

CBS Jeugd

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Boxtel

2

Sint-Michielsgestel

1

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

Nederland

795,9

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Boxtel

771,5

Sint-Michielsgestel

490

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

2020

Nederland

700

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen

Boxtel

716

Sint-Michielsgestel

570

Demografische druk

%

2021

Nederland

70,1

CBS Bevolkingsstatistiek

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Boxtel

78,5

Sint-Michielsgestel

80,4

Functiemenging

%

2019

Nederland

53,3

CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Boxtel

52,8

Sint-Michielsgestel

42,5

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2021

Nederland

737

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Boxtel

724

Sint-Michielsgestel

796

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2021

Nederland

811

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Boxtel

788

Sint-Michielsgestel

871

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2016

Nederland

209

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Boxtel

240

Sint-Michielsgestel

286

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2017

Nederland

217

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Boxtel

242

Sint-Michielsgestel

290

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2018

Nederland

230

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Boxtel

249

Sint-Michielsgestel

299

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2019

Nederland

248

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Boxtel

266

Sint-Michielsgestel

319

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2020

Nederland

270

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Boxtel

284

Sint-Michielsgestel

335

Hernieuwbare elektriciteit

%

2019

Nederland

20,1

Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

Boxtel

5

Sint-Michielsgestel

11,6

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2019

Nederland

1

CBS Jeugd

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Boxtel

1

Sint-Michielsgestel

0

Jongeren met jeugdbescherming

%

2020

Nederland

1,2

CBS Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.

In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Boxtel

1,1

Sint-Michielsgestel

0,7

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2020

Nederland

11,9

CBS Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Boxtel

10,6

Sint-Michielsgestel

9,8

Jongeren met jeugdreclassering

%

2020

Nederland

0,4

CBS Jeugd

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Boxtel

x

Sint-Michielsgestel

x

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

Nederland

202

CBS - Participatiewet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Boxtel

210,4

Sint-Michielsgestel

99,4

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2020

Nederland

4,6

CBS - Criminaliteit

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Boxtel

3,7

Sint-Michielsgestel

1,4

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2020

Nederland

6,2

CBS - Criminaliteit

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde
en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag
zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele
of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie
en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode
geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven
bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Boxtel

5,3

Sint-Michielsgestel

3,8

Netto arbeidsparticipatie

%

2020

Nederland

68,4

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Boxtel

69,8

Sint-Michielsgestel

72

Niet-sporters

%

2016

Nederland

48,7

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Boxtel

45,8

Sint-Michielsgestel

42,7

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2020

Nederland

8,9

Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Boxtel

2,8

Sint-Michielsgestel

7,6

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2019

Nederland

161

CBS statistiek Huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Boxtel

111

Sint-Michielsgestel

100

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

2020

Nederland

459,7

CBS - Participatiewet

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Boxtel

339,5

Sint-Michielsgestel

257,9

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

Nederland

26

DUO/Ingrado

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.

De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

Boxtel

18

Sint-Michielsgestel

13

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2016

Nederland

14

Stichting Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Boxtel

17

Sint-Michielsgestel

18

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2017

Nederland

13

Stichting Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Boxtel

17

Sint-Michielsgestel

7

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2018

Nederland

12

Stichting Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Boxtel

21

Sint-Michielsgestel

9

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2019

Nederland

13

Stichting Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Boxtel

14

Sint-Michielsgestel

13

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2020

Nederland

11

Stichting Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Boxtel

7

Sint-Michielsgestel

5

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2020

Nederland

158,4

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Boxtel

139,5

Sint-Michielsgestel

163,5

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

2019

Nederland

2

DUO/Ingrado

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".

Boxtel

1,7

Sint-Michielsgestel

1,2

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01