Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

8.913

9.588

9.542

Lasten

-279

-61

-286

Saldo voor bestemming x € 1.000

9.192

9.649

9.827

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

9.192

9.649

9.827

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01