Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Bestuur

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

1.093

377

156

Lasten

5.914

5.476

4.885

Saldo voor bestemming x € 1.000

-4.821

-5.098

-4.729

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

946

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-946

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-5.767

-5.098

-4.729

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01