Paragrafen

Lokale heffingen

De Onroerende zaakbelasting (OZB) is een belasting die de gemeente heft over de vastgestelde waarde van elke onroerende zaak en die wordt aangemerkt als een algemeen heffing/dekkingsmiddel. Hiervoor is geen specifieke onderbouwing van de tarieven noodzakelijk.

In beginsel worden de OZB-tarieven 2022 in december 2021 definitief vastgesteld. Deze worden dan gebaseerd op de dan wel bekende WOZ-waarden per peildatum 1 januari 2021 van het Boxtels onroerend goed. De waardestijging binnen de gemeente Boxtel is nog niet bekend. In de meicirculaire 2021 wordt uitgegaan van een waardestijging van 9% voor de woningen en van -0,5 voor de niet-woningen. Naast deze trendmatige indexering zorgen areaaluitbreidingen voor een stijging van de belastingopbrengst in 2022 ten opzichte van 2021.

Duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot de OZB
Er is (nog) geen beleid omtrent de vrijstelling van o.a. zonnepanelen of overige duurzaamheidsmaatregelen m.b.t. de WOZ-waarde of de OZB-waarde. Zonnepanelen mogen bij het bepalen van de WOZ-waarde (tot op heden) niet buiten beschouwing gelaten worden. Deze zijn naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven zolang de belanghebbende in de onroerende zaak woont. De zonnepanelen moeten daarom als onroerend worden aangemerkt.

Voor de OZB waarde kunnen deze (evenals mogelijke overige duurzaamheidsmaatregelen) middels een vrijstelling vrijgesteld worden. Voorshands wordt voorgesteld
niet tot invoering van voornoemde vrijstelling over te gaan.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01