Paragrafen

Lokale heffingen

Het tarief wordt gebaseerd op het laatstelijk vastgesteld verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2020-2024). Dit vGRP is in december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

De dekking bedraagt in het meerjarig perspectief maximaal 100%.Alle lasten en baten worden gebaseerd op de doorrekening van alle onderhoudskosten en investeringsplannen voor een periode van 70 jaren. Hierdoor wordt berekend dat op basis van het te indexeren tarief over deze periode de voorziening afgebouwd wordt tot nihil. Een resultaat in een jaar wordt gestort of onttrokken aan de voorziening Riolering.

Onderbouwing tarieven riolering
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Overige goederen en diensten

72

36

36

Mutatie voorzieningen

9.794

Belastingen op producenten

102

97

98

Belastingen op huishoudens

2.963

3.187

3.215

Totaal baten

12.931

3.319

3.349

Overige goederen en diensten

319

564

640

Mutatie voorzieningen

9.794

130

72

Kapitaallasten

1.460

1.470

1.484

BTW Compensatie

285

217

209

Overige verrekeningen

42

42

42

Ingeleend personeel

16

16

MijnGemeenteDichtbij

653

751

756

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

3

3

3

Kwijtscheldingen

99

128

128

Totaal lasten

12.656

3.319

3.349

Dekkingsresultaat (- = tekort)

275

0

0

Dekkingspercentage

102%

100%

100%

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01