Paragrafen

Lokale heffingen

De geraamde lasten en baten met betrekking tot afval en de omvang van de Egalisatie reinigingstarieven vormen de basis voor het tariefbeleid. In meerjarig perspectief streven we naar een 100% kostendekking.
In de afgelopen jaren hebben we de positieve stand van de voorziening Egalisatie reinigingstarieven kunnen benutten voor het verlagen van de afvaltarieven door het toekennen van eenmalige kortingen op het vaste tarief. Omdat de voorziening eind 2021 naar verwachting op nul staat kan er voor 2022 geen eenmalige korting verleend worden.  
In 2022 wordt het tarievenstelsel verder uitgebouwd. Hiermee wordt beoogd om een meer evenredige verdeling van kosten te bewerkstelligen. Ook wordt getracht om een intensieve communicatiecampagne en innovatieve ideeën voor afvalpreventie en – scheiding de hoeveelheid restafval te reduceren. De aandacht zal hierbij in eerste instantie met naar de inzameling van PMD en GFT en groenafval gaan. Ook zal waar mogelijk het aantal locaties met ondergrondse containers uitgebreid worden.   
De verwachting is dat ook voor 2022 verwerkingskosten voor de verschillende afvalstromen en kosten voor inhuur en materieel verder oplopen, terwijl de opbrengsten voor de recyclestromen verder zullen dalen. Mogelijk aanstaande landelijke regelgeving zoals de invoering van een CO2 heffing of een verdere verhoging van de Afvalstoffenbelasting kan daar nog bovenop komen.

Onderbouwing tarieven afval
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Leges en andere rechten

2.944

3.285

3.902

Overige goederen en diensten

302

426

301

Mutatie voorzieningen

29

Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

8

Totaal baten

3.253

3.740

4.202

Belastingen

154

191

164

Duurzame goederen

35

16

40

Overige goederen en diensten

1.818

1.932

2.108

Kapitaallasten

102

129

159

BTW Compensatie

476

391

476

Overige verrekeningen

20

20

20

Ingeleend personeel

202

92

200

MijnGemeenteDichtbij

788

905

912

Kwijtscheldingen

119

122

125

Totaal lasten

3.714

3.800

4.202

Dekkingsresultaat (- = tekort)

-460

-60

0

Dekkingspercentage

88%

98%

100%

Om tot een dekkingsresultaat van 100% te komen wordt de egalisatievoorziening reinigingstarieven ingezet. Deze voorziening heeft hierdoor per 1 januari 2022 geen saldo meer.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01