Paragrafen

Lokale heffingen

Het uitgangspunt is dat de tarieven voor de diensten die samenhangen met de uitvoering volgens de Wet op de Lijkbezorging in de pas lopen met die van andere (gemeentelijke) aanbieders.
Bij een trendmatige verhoging van de tarieven wordt een 100 % kostendekkendheid niet gehaald. De lasten en baten van de begraafplaats zijn mede afhankelijk van de trend en ontwikkelingen in de markt zoals prijsverhogingen en/of inflatie correcties.
De afgelopen jaren is een gemiddelde kostendekkendheid van 85% gehaald wat in vergelijking met andere begraafplaatsen en gemeenten een hoog dekkingspercentage is.
Een verbetering hiervan wordt gezocht in:

  • een andere grafsoort type met een wijziging in de berekening van grafrechten. Dit zal tot gevolg hebben dat onder andere de "Verordening op de heffing en invordering van grafrechten" aangepast gaat worden;
  • een andere wijze van grafuitgifte als voorbeeld kan gedacht worden aan het creëren van een ruimte op de begraafplaats voor andere inrichting van; asbusbewaringen, begraving van Islamitische gelovigen en bijvoorbeeld een meer natuurlijk begraven. In de nieuwe beleidsvisie wordt dit nader onderzocht.

Eind 2021 wordt een nieuwe beleidsvisie en beheersverordening ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Onderbouwing tarieven grafrechten
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Leges en andere rechten

233

187

187

Totaal baten

233

187

187

Belastingen

0

1

1

Overige goederen en diensten

72

64

64

Mutatie voorzieningen

4

4

4

Kapitaallasten

16

13

12

MijnGemeenteDichtbij

110

127

128

Totaal lasten

202

209

209

Dekkingsresultaat (- = tekort)

32

-22

-22

Dekkingspercentage

116%

89%

89%

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01