Paragrafen

Lokale heffingen

In de begroting 2022 zijn de tarieven voor marktgelden trendmatig met 2,1% verhoogd. Er wordt gestreefd naar een kostendekking van 100%, maar met een trendmatige verhoging van de tarieven wordt dit niet helemaal bereikt.

Onderbouwing tarieven markt
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Leges en andere rechten

25

30

30

Totaal baten

25

30

30

Overige goederen en diensten

12

10

10

MijnGemeenteDichtbij

28

32

32

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

3

3

Totaal lasten

40

44

44

Dekkingsresultaat (- = tekort)

-14

-14

-14

Dekkingspercentage

64%

68%

67%

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01