Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Klimaatadaptatie en energietransitie

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

161

228

5

Lasten

763

1.378

911

Saldo voor bestemming x € 1.000

-602

-1.150

-906

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

245

0

Storting in reserves

631

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-631

245

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-1.233

-905

-906

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01