Sociale Kracht

Producten en diensten

Participatie

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

65

0

0

Lasten

10.284

9.632

9.323

Saldo voor bestemming x € 1.000

-10.219

-9.632

-9.323

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

62

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

62

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-10.158

-9.632

-9.323

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01