Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Grondexploitaties

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

1.090

15.325

3.656

Lasten

1.794

15.543

4.111

Saldo voor bestemming x € 1.000

-704

-218

-455

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

306

25

0

Storting in reserves

168

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

137

25

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-567

-193

-455

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01