Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

804

1.764

921

Lasten

2.282

2.424

2.385

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.478

-660

-1.464

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

109

130

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-109

-130

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-1.587

-790

-1.464

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01