Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Beheer onroerend goed

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

2.262

1.897

997

Lasten

1.687

1.773

1.670

Saldo voor bestemming x € 1.000

575

123

-674

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

62

61

53

Storting in reserves

52

490

53

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

10

-429

-1

Saldo na bestemming x € 1.000

585

-306

-674

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01