Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Recreatieve voorzieningen

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

0

61

61

Lasten

533

681

667

Saldo voor bestemming x € 1.000

-532

-620

-607

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

5

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

5

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-528

-620

-607

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01