Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Monumentenzorg en oudheidkunde

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

0

0

0

Lasten

183

295

336

Saldo voor bestemming x € 1.000

-183

-295

-336

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-183

-295

-336

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01