Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Kunst

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

26

0

0

Lasten

539

910

637

Saldo voor bestemming x € 1.000

-513

-910

-637

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-513

-910

-637

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01