Paragrafen

Lokale heffingen

In 2021 is de leidraad Invordering vastgesteld waarin o.a. de kaders voor de kwijtschelding 2022 zijn opgenomen.
Kwijtschelding wordt verleend voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De overige heffingen zijn uitgezonderd van kwijtschelding.
Als een belastingplichtige (natuurlijke persoon), of een zelfstandige ondernemer die voor zijn privé woning, geen of weinig financiële middelen heeft om de belastingaanslag voor de gemeentelijke heffingen te kunnen voldoen, kan onder voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. De beoordeling wordt gebaseerd op het wettelijk vastgestelde toetsingsinkomen en toetsingsvermogen. Het kwijtscheldingspercentage wordt gebaseerd op de zogenaamde 100%-norm.
De geraamde kwijtscheldingen voor het jaar 2022 bedragen € 252.300, verdeeld over:

  • afvalstoffenheffing   € 124.800;
  • rioolheffing      € 127.500.

Vanaf 2020 is het bedrag dat begroot wordt voor kwijtschelding onderdeel van de kostprijs en wordt dus meegerekend in de tariefbepaling voor afval en riolering.
Verder heeft de afhandeling van de landelijke Toeslagaffaire gevolgen voor de geraamde kwijtscheldingen. Vanuit het rijk is toegezegd dat alle kosten die hiermee verband houden op basis van nacalculatie volledig vergoed worden. Gezien het spoedeisend belang dat met kwijtschelding gemoeid is, kan niet gewacht worden tot het wetsvoorstel formeel is bekrachtigd. Het kwijtschelden van de publieke schulden biedt gedupeerde ouders rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start. Hierop is geanticipeerd door middel van het collegevoorstel Anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01