Paragrafen

Lokale heffingen

Conform het beleidsakkoord gaan we behoedzaam om met de lastendruk voor onze inwoners en bedrijven. Het uitgangspunt is dat we de lokale lasten niet meer verhogen dan de inflatiecorrectie. Naast deze trendmatige indexering 2,1% leiden areaaluitbreidingen tot een extra toename van de belastingopbrengst in 2022 ten opzichte van 2021.

De tarieven van de lokale heffingen zijn hoogstens kostendekkend. Dat betekent dat de geraamde baten (inkomsten) de geraamde lasten (uitgaven) niet overschrijden. In de volgende sub-paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt hoe de tarieven van de heffingen berekend zijn.

Bij de kostendekkende heffingen zijn overzichten geplaatst waaruit blijkt dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden. Verder worden de beleidsuitgangspunten per belasting/legessoort gepresenteerd, de in deze begroting opgenomen opbrengsten en de voorlopige tarieven.

In december 2021 stelt de raad bij een apart raadsbesluit de tarieven vast. Mogelijk dat de OZB tarieven pas in januari 2022 definitief worden vastgesteld. Gedurende het jaar mogen de tarieven alleen maar naar beneden worden bijgesteld, niet naar boven. Dit betekent dat de tariefstelling voor het jaar 2022 zoals die door de raad wordt vastgesteld in december 2021 veiligheidshalve hoger zal zijn.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01