Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Economische aangelegenheden

Inleidende tekst

Een sterke economie is de motor van een bloeiende samenleving. We willen hierin graag een constructief meedenkende partner zijn voor de ondernemers. Met de uitbreiding van de bedrijventerreinen willen we uitnodigend zijn voor nieuwe vestigingen. Daarin gebruik makend van onze gunstige ligging aan de A2 tussen AgrifoodCapital/HAS en Brainport en TU/e in het zuiden. Aandacht ligt vooral bij duurzame en /of circulaire kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid. Ook het MKB, de detailhandel en horeca hebben onze aandacht, waarin concentratie en aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied en de transformatie van aanloopstratenbelangrijke opgaven zijn. We zetten ons ook in voor de ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie.      
Wat gaan we doen:

 • We zoeken naar een doeltreffende wijze van samenwerken en overleg met ondernemers (zowel voor het centrummanagement en bedrijventerrein)
 • De bedrijfscontactfunctionarissen fungeren als thema-makelaars economische ontwikkeling. Samen met de economisch strategisch beleidsadviseur en de ondernemers wordt een nieuwe economische agenda opgesteld.
 • We stimuleren innovatieve bedrijven en start-ups, en steunen initiatieven die ondernemers helpen zich verder te ontwikkelen en waarbij de (bij voorkeur hoogwaardige) werkgelegenheid behouden blijft of groter wordt.
 • We onderhouden goede contacten in de regio,zoals met Agrifood Capital, Brainport en TU/e.
 • We vinden doorontwikkeling naar circulaire economie belangrijk en ondersteunen dat bijv met Green Deals.
 • Met ondernemers kijken we naar de mogelijkheden voor revitalisering en verduurzaming van bedrijventerreinen, met speciale aandacht voor Ladonk.Hierbij is er speciale aandacht voor energieopwekking (zonnepanelen op dak),benutting van warmte-energie (Rabobank datacenter en VION) en vergroening (klimaatadaptatie).
 • De ontwikkeling van Vorst B wordt daadkrachtig opgepakt met een verbrede doelstelling.
 • We gaan snel met Provincie en RNOB in gesprek over onze mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerreinen.We streven naar 2 ha per jaar extra vanaf 2025.
 • We zoeken mogelijkheden om startende en kleine ondernemers te faciliteren, bijv. huisvesting bieden in bedrijfsverzamelgebouwen.
 • Ook zoeken we naar mogelijkheden voor ontwikkeling van de vrijetijds-sector, aanvullend op en ten koste van bestaande ondernemers.
 • We gaan samen met ondernemers de horeca- en detailhandelsvisie evalueren en herijken.
 • We werken samen met centrummanagement aan concentratie van het kernwinkelgebied en transformatie van de aanloopstraten naar een combinatie van winkelen, wonen, thuisbedrijvigheid en kantoren.
 • We bieden graag ruimte voor meer activiteiten in het centrum en vragen ondernemers en landelijke winkelketens bij te dragen aan verbetering van de sfeer met attractieve gevels, gevelgroen, sfeerverlichting, evenementen, live muziek en gratis wifi.
 • Renovatie van winkelcentrum Oosterhof moet snel worden uitgevoerd nu er overeenstemming is over de plannen.
 • We steunen de leus “koop lokaal”.
 • Voor zover dat mogelijk is en past binnen het aanbestedingsbeleid proberen we meer en vaker bedrijven uit de gemeente Boxtel offerte te vragen voor werkzaamheden, of marktconform te gunnen (bij enkelvoudige aanbestedingen).

Recreatie en toerisme

 • We staan voor professionalisering en versterking van het toeristisch profiel van Beleef Boxtel.
 • De zichtbaarheid van het toeristisch profiel van Boxtel vergroten.
 • Een themamakelaar toerisme en recreatie geeft door het stimuleren en faciliteren van initiatieven en samenwerkingen extra swung aan de toeristische ambities van Boxtel als middelpunt van Het Groene Woud.
 • Samen met de branche willen kwalitatieve goede mogelijkheden voor overnachting, voor zowel zakelijke als recreatieve gasten, vergroten.
 • We willen het aanbod aan dagrecreatieve mogelijkheden verbeteren.
 • Participatie in het Van Gogh Nationaal Park en Het Groene Woud.
 • Verbetering van de fysieke en digitale toeristische infrastructuur.  
 • Duidelijke straat- en locatie-aanduiding in het buitengebied ten behoeve van de hulpdiensten.
 • We bevorderen (initiatieven voor) recreatie en toerisme door nauwe samenwerking tussen gemeente, ondernemers, organisaties en verenigingen. We maken hierbij ook de verbinding naar de sectoren Kunst en Cultuur én cultureel erfgoed.
 • DE combinatie van beleefbare cultuurhistorische, aantrekkelijke winkels, gezellige en gastvrije horeca, groen en aantrekkelijke actitiviteiten moeten het centrum van Boxtel,maar ook de andere dorpscentra een nieuwe impuls geven.
 • Naar voorbeeld van het programma Landschap van Allure willen we voor het versterken van de kwaliteiten van Boxtel en het vergroten van het toeristisch aanbod inspelen opnieuwe kansen voor cofinanciering. Met name bij initiatieven die economie,natuur/landschap, erfgoed en leefbaarheid met elkaar verbinden en versterken.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01