Sociale Kracht

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Participatie

-9.632

-9.323

309

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
Voor 2022 zijn de structurele uitgaven per saldo verlaagd met € 308.000:

  • De uitgave aan de WSD voor de uitvoering van de WSW is verlaagd met € 327.000 door de afbouw van deze regeling.
  • De doelgroep van de Participatiewet neemt door de afbouw van de WSW jaarlijks toe. Het budget voor re-integratie van deze doelgroep is verhoogd met € 15.000.
  • De overige afwijkingen (€ 4.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01