Sociale Kracht

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Inkomensvoorziening

-4.428

-4.210

218

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
In 2021 is er als gevolg van Corona uitvoering gegeven aan de Tozo- en de TONK-regeling. Beide regelingen hadden als doel om financieel gedupeerden als gevolg van corona te compenseren. Voor de Tozo regeling zijn incidenteel € 650.000 aan uitgaven in de begroting opgenomen in 2021. Tevens was er in 2021 een incidentele specifieke uitkering als inkomst begroot voor een bedrag van € 650.000.
Voor de TONK regeling is er in 2021 een incidenteel bedrag begroot aan uitgaven van
€ 89.000. De dekking van deze extra last was een extra uitkering in het gemeentefonds.

In 2022 zijn de structurele budgetten voor minimaregelingen met € 128.000 verhoogd. Een bedrag van € 100.000 is specifiek voor de uitwerking van het beleidsakkoord en is bestemd voor het herijken van de regels van de bijzondere bijstand en het welzijnsfonds.
In 2022 zijn de budgetten voor de uitgaven op inkomensvoorziening € 316.000 hoger door de toename van doelgroep binnen de Participatiewet. De dekking voor deze hogere uitgaven zijn de hiermee verband houdende verwachte rijksmiddelen (BUIG budget). Deze inkomsten zijn in 2022 met € 316.000 verhoogd.
De overige afwijkingen (een toename van € 22.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01