Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Volkshuisvesting

-256

-460

-204

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

  • In 2021 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor Actualisatie van de Woonvisie en Onderzoek woningvoorraad (€ 45.000), Ook ontstaan lagere baten in 2022 (in 2021 wordt een bijdrage in de ontwikkeling van Sparrenlaene geraamd van € 48.800).
  • De verschillen vanuit uitwerking het beleidsakkoord betreffen een drietal onderdelen (lopende woningbouw, tijdelijke woonvormen, transitie). In 2021 is hiervoor een totaalraming opgenomen van € 22.000; in 2022 wordt voor deze onderdelen uitgegaan van € 110.000.
  • Daarnaast wordt voor 2022 ingezet op uitvoering van een Woonwensenonderzoek (€ 25.000) en bedragen de meerkosten voor uitvoering van beleid rondom huisvesting van arbeidsmigranten € 88.000.

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01