Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Ruimtelijke ontwikkeling

-790

-1.464

-674

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

  • In 2021 is voor sloop/sanering van een pand aan de Geelderseweg een eenmalig budget van € 10.000 begroot.
  • Voor uitwerking van het beleidsakkoord zijn in de begroting 2022 voor de gebiedsvisie tussen Boxtel (Noordwest) en Esch € 50.000 extra lasten (incidenteel) in 2022 opgenomen.
  • De overige afwijkingen hebben betrekking op een hogere toerekening MGD € 23.000 en lagere baten vanuit omgevingsvergunningen (€ 713.000). Hierbij wordt opgemerkt dat met de eerste bestuursrapportage 2021 in de begroting 2021 € 500.000 (incidenteel) aan extra baten is meegenomen.
  • De bijdrage voor de Omgevingswet is op basis van de informatie in de eerste bestuursrapportage lager dan in 2021, een verschil van € 100.000.

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01