Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Parkeren

-87

-184

-97

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
Voor 2022 zijn de incidentele lasten verhoogd met € 275.000 voor uitwerking van het beleidsakkoord:

  • Handhaven betaald parkeren waar ruimte schaars is en parkeerdruk hoog (€ 50.000);
  • Onderzoek van enkele knelpunten bij parkeren in woonwijken (€ 25.000);
  • Onderzoek langparkeren aan (noord-)oostzijde van het centrum van Boxtel (€ 200.000).

De overige afwijkingen (€ 3.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01