Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Groenbeheer

-2.655

-2.677

-22

De belangrijkste verschillen kunnen als volgt worden weergegeven:

In 2021 zijn budgetten beschikbaar gesteld € 45.000 voor bomenbeleidsplan Esch en incidenten groenbeheer.

Vanuit uitwerking van het beleidsakkoord is voor 2022 een budget van € 50.000 opgenomen voor uitvoering van de realisatie "groene kaart".
De overige afwijkingen (€ 16.800) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD en administratieve mutaties.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01